Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Правилници

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за участие индивидуално и по двойки за британски породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

А. ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 1В това състезание могат да участват само чистопородни кучета, регистрирани или подлежащи на регистрация в племенните книги, признати от FCI.
Чл. 2 Участието в тези изпитания с присъждане на C.A.C.I.T. се позволява на кучетата, посочени в чл. 1. Независимо от това участието може да бъде ограничено на базата на титли, присъдени в предходни квалификации или от участие в състезанието според пола или с ограничаване броя на състезателите на база на ограниченото пространство, където се провежда полевото изпитание. Трябва да има не по-малко от 15 (петнадесет) участващи кучета за провеждане на индивидуален тип полево изпитание и не по-малко от 15 (петнадесет) двойки кучета за състезание по двойки.
Заявките се приемат според горе посочените условия.
Освен това трябва да бъдат спазени следните условия:
а) Това ограничение е предварително в програмата на състезанието.
б) Тези състезания с ограничено участие могат да се провеждат само в страни, където съотношението им годишно спрямо полевите изпитания с присъждане на C.A.C.I.T. е над 1:3. Ограничението е валидно също и за отборно участие на Световно и Европейско Първенство.
Чл. 3 Разпоредбите, посочени в следните подточки трябва стриктно да бъдат спазвани:
а) Ако състезанието е разпределено в няколко групи, разпределението на групите от Организационния комитет трябва да бъде такова, че водач да може да участва само в две от групите.
б) Участие на разгонени кучки може да бъде разрешено само в края на състезанието ако Организационният комитет е уведомен за това още сутринта на същото състезание.
в) Заявки не се приемат след крайния срок, определен от организатора
г) Отказ от участие в полевото изпитание се приема само ако е направен 5 (пет) дни преди самото състезание. Независимо от това разгонени кучки или контузени кучета могат да бъдат оттеглени в дена на състезанието с представяне на ветеринарен сертификат. Това се отнася също и за други непредвидени обстоятелства.
Чл. 4 Не се допускат зли кучета, кучета болни от заразни болести, куче, притежавано от дисквалифицирани лица или принадлежащи към организации и клубове, непризнати от членовете на FCI.
Чл. 5 Ако кучетата не присъстват при проверка на определеното място и ако не са постоянно на разположение на съдията те могат да не бъдат допуснати до състезание.
Чл. 6 В случай на възникнали извънредни обстоятелства Организационният комитет има правото да отмени състезанието като възстанови на участниците част или цялата сума на платената такса за участие.
Чл. 7 За да потвърдени от FCI присъдените награди на полевото изпитание трябва да са участвали не по-малко от 6 кучета.
Чл. 8 Съставянето на групите кучета се извършва от президента на Организационния комитет като се има предвид, че формирането на двойките и реда им на стартиране се определя чрез жребий. В полевите изпитания по двойки, ако броят на кучетата е нечетен, съдиите пускат в изпитанието служебно куче за да партнира на последното по ред куче. Същото правило се отнася и за куче, чийто партньор в двойката отсъства.
В случай, че в състезанието участват 13 (тринадесет) кучета или 13 (тринадесет) двойки кучета Организационният комитет има право да раздели участниците на две групи. Групата не може да бъде съставена от повече от 15 (петнадесет) кучета или 15 (петнадесет) двойки кучета. Съгласно Правилника състезанието трябва да бъде проведено в един ден ако не възникнат извънредни обстоятелства.
Чл. 9 Всички полеви изпитания, провеждани по двойки, се съдят от най-малко двама квалифицирани за C.A.C.I.T. съдии, признати от FCI. В полевите изпитание, провеждани индивидуално, се съдят от най-малко един квалифициран за C.A.C.I.T. съдия, признат от FCI. В полевите изпитание подвойки съдиите трябва да се разположат на полето така, че кучетата да са постоянно под тяхно наблюдение. В случай, че някое от двете кучета направи елиминираща грешка, съдията, който я забележи, трябва незабавно да уведоми президента на съдийското жури и той взема решение дали да прекрати или продължи тура на двойката.
В края на всеки тур на двойките съдиите се срещат с президента на съдийското жури и му докладват за натрупаните точки и грешки от кучетата в току-що завършилата тура си двойка.

Б. ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Чл. 10 Начинът на оценяване е в съответствие с правилата, които са в сила във всяка страна, ако те не противоречат на разпоредбите на FCI.

В. ПРЕДСТАВЯНЕ
Чл. 11 Не се допуска прилагането на насилствени похвати върху кучето по време на състезанието.
Чл. 12 Водачът е длъжен при всички обстоятелства да изпълнява нарежданията на съдиите. Той трябва да използва гласа и свирката си само с максимална дискретност като вземе предпазни мерки да не влияе на своя съперник (в двойката). При провеждането на състезанието по двойки двамата водачи ходят един до друг. Когато кучето заеме стойка след старта на състезанието водачът е длъжен отново да постави нашийник на кучето и да го заведе при съдиите.
Чл. 13 В началото на всеки тур се дава една свободна минута, по време на която се взема под внимание само положителната работа на кучето. Грешките, които то допусне през минутата, не са елиминиращи, но съдиите могат да вземат предвид някои от тези грешки при крайното класиране. Неизползвана възможност или нарушение на правилата по време на тази минута не дават автоматично право на кучета за участие във втори тур. В случай на промяна на полето с поставяне на кучето на нашийник отмерването на състезателното време се спира. То се възобновява след старта на новото поле. Подплашването на дивеч и подминаването на дивеч при първото преминаване по следата от лявата или от дясната страна не се зачита за грешка.
Чл. 14 Първата обиколка трябва до колкото е възможно да бъде срещу вятъра и продължи най – малко 15 минути, освен ако кучето допусне елиминираща грешка или не е вписано в листа на състезанието. Ако куче е елиминирано преди края на тура в състезание по двойки на неговия партньор от двойката ще бъде разрешено да довърши тура си след като свършат всички двойки и преди началото на следващите турове на повиканите от съдиите кучета.
Чл. 15 На съдиите е разрешено да повикат кучетата за повторно явяване толкова пъти и за толкова време, за колкото те счетат за необходимо. На тях също така е разрешено да класират кучета и само след първия тур. Съдиите са свободни да определят продължителността на следващите турове на повиканите кучета.
Чл.16 След обявяване края на тура никаква работа на кучето (добра или лоша) не се зачита освен ако кучето изцяло излезе извън контрол и не може веднага да бъде уловено от водача си - това се зачита за грешка. Независимо от това ако кучето се е представило великолепно по време на тура то може да получи най-много C.Q.N.
Чл. 17 Доколкото е възможно съдиите трябва да осигурят на кучетата еднакви условия за работа. Те взимат под внимание интелигентността на кучетата по време на работата им в трудни условия. В случай на спорни ситуации, възникнали при работата на кучетата в трудни условия, съдиите дават предимство на тези кучета спрямо другите, работили в леки условия.
Чл. 18 Задължително е изстрелът да бъде даден след излитането на дивеча. Изстрел се дава само тогава, когато кучето предварително е намерило и маркирало дивеча и е получило точки за това.

Г. КЛАСИРАНЕ
Чл. 19 Не може да се присъди награда на куче, което не е получило поне една точка на предварително обявения в програмата пернат дивеч.
а) По време на пролетните или летни полеви изпитания от съдиите се взимат под внимание точките, получени на естествено разпространен дивеч (яребици и при случай фазани).
б) По време на летните и есенните практични ловни изпитания, които се провеждат през ловния сезон, определен съгласно разпоредбите на националното законодателство на страната - домакин, само точки, получени на дивеч, който е посочен в програмата, ще бъдат взети под внимание. Независимо от това само точки, получени от пернат дивеч, дават право на кучето да получи оценка "Отличен".
За да получи точки кучето трябва да отработи следните елементи:
- Да намери следата на дивеча;
- Да я проследи и направи стойка като при възможно преместване на дивеча да го проследи и направи следваща стойка;
- Да остане на стойка при излитането на дивеча и при даването на изстрел (в практиката това е последвано от донасянето на отстреляния дивеч;
Турът се счита за завършен когато водачът хване кучето и го постави на повод в края на тура. Стойка, направена на пернат дивеч, може да не се зачете, ако птиците не излетят.
Кучето трябва да работи решително и с лекота пред водача си по негови инструкции и трябва да следва неотклонно следата на дивеча. Съдията трябва да наложи наказание на кучето което е намерило следата на дивеча с усилие или е било подпомагано от водача си. Според обстоятелствата дългото проследяване на следи от дивеч различен от обявения в програмата може да се зачете ако претърсването е било енергично целеустремено и успешно. Отказът на кучето да претърсва е елиминираща грешка. Изпускането на следа не трябва да се бърка с забавеното промъкване на кучето по следата към по - силната миризма и установяването на дивеча.
Чл. 20 C.Q.N. може да бъде присъден само на кучета, които са показали отлични естествени качества, състезавали са се в тур не по-малък от 10 (десет) минути и са получили точки за дивеч. Независимо от това, че кучето е направило елиминираща грешка вследствие дресурата му или е отказало да донесе отстреляния дивеч (което също се счита за грешка, както и отказът му от студен апорт) то също може да получи C.Q.N.
Чл. 21 Съдиите базират класирането не само на броя на направените стойки на дивеч, но и на качеството на самите стойки. Съдиите обръщат внимание на типичния за породата алюр и стил на работа, ловния усет и целенасочеността на претърсването, вещината при проследяване и донасяне на дивеча. Инициативността и интелигентността, проявена по време на лова, решителността при подхода към дивеча и донасянето му, поведението и дресурата на кучето също се вземат под внимание.
Работата на кучето трябва да е типична за породата, също да е в съответствие с вида на провежданото изпитание, гъстотата на растителността и типа на ловния терен. Кучето трябва да покрива посочения терен методично и с ловен усет. То трябва винаги да бъде под контрола на водача си, трябва до колкото е възможно да прояви максимална инициативност. Естественият и типичен алюр на породата трябва да бъде енергичен и постоянен, никога да не забавя темпото си по време на работата си. Ако съдиите не са постигнали консенсус в оценката си за кучето, решението им не трябва да бъде в ущърб на кучето.
В края на тура съдиите дават оценката съгласно следната стъпаловидна скала:
от 0 до 5 точки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Незадоволителен
от 5 до 10 точки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Добър
от 10 до 15 точки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Много добър
от 15 до 20 точки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Отличен

Чл. 22 За да бъде присъден C.A.C.I.T. на кучето, то трябва да се е представило първокласно и без недостатъци. Няколко титли C.A.C.I.T. се присъждат в различните групи на едно и също състезание. В края на деня се организира тур между победителите от различните групи за определяне победителя на състезанието. Във финалния тур оценяването на кучетата се базира на типичния за породата стил на работа и единствено елиминиращи грешки могат да попречат на кучето да спечели.
За да бъде класирано, кучето не трябва да е направило елиминиращи грешки. За да получи оценка "Отличен" кучето трябва да остане на място, когато дивечът излита. Куче, което вдигне без основание пернат дивеч, обявен в програмата, може да получи само оценка "Много добър".
Чл. 23 За елиминиращи грешки се считат:
1) Куче, което се е представило незадоволително (ловно поведение, алюр, дресура) на полевото изпитани или не започва да ловува активно в първата минута.
2) Куче, което претърсва несъразмерно или е извън контрол или претърсва твърде далеч без контакт с водача.
3) Куче, което постоянно лае.
4) Куче, което (в състезанията по двойки) пречи на партньора си, ходейки по следите му или упорито заема стойки без резултат.
5) Куче, което не успява спонтанно да секундира настойката на партньора си .През есенните практично ловни полеви изпитания може да се приеме от съдиите дискретна помощ от водача за секундиране.
6) Куче, което умишлено вдигне дивеч веднъж, след като предварително е усетилоло присъствието му.
7) Куче, което два пъти пропусне или вдигне пернат дивеч посочен в програмата.
8) Куче, което е направило три твърди стойки в различни посоки без да намери нищо.
9) Куче, което започва да ловува, но не започва да претърсва при първа възможност от започването на тура.
10) Куче, което се страхува от изстрел.
11) Куче, което не успява да намери отстреляния и паднал дивеч, който е бил забелязан и от съдиите.
12) Куче, което апортира с твърда захапка.
13) Куче, което отказва да апортира дивеч, отстрелян след неговата стойка или отказва да апортира студен дивеч (хвърлен и придружен от имитиращ отстрел изстрел).Това важи само за пернат дивеч, предварително обявен в програмата.
Чл. 24 Съдийските решения се взмат с мнозинство. В случай на равенство на гласовете, гласът на президента на съдийското жури е решаващ. Не се подават контестации.
Чл. 25 В края на състезанието президентът на журито оповестява и коментира резултатите. Той обявява и класирането на кучетата с оценките: Отличен, Много добър, Добър и C.Q.N. на организаторите преди съдиите да си заминат.
Чл. 26 Прилагането на тези правила е абсолютно задъкжително за всички страни-членки на FCI.

Настоящият правилник е одобрен от Генералната Асамблея на FCI на 27 - 28 ноември 1997 г. в Буенос Айрес, Аржентина

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на Световно първенство за мъже и жени - ловци “ST. HUBERT” с кучета, работещи със стойка и шпаньоли
2009.11.28

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на изпитанията за ловни лайки на мечка-примамка в Русия
2005.10.27

2 ПРАВИЛНИК на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 УСТАВ на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК за развъдна дейност на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК на МКФ (FCI) за провеждане на изложби за всички породи кучета с присъждане на C.A.C.I.B.
2004.03.03

2 ПРАВИЛНИК на FCI за организиране и провеждане на състезания по АДЖИЛИТИ
2004.03.02

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на състезания за Европейската купа за континентални породи гончета (индивидуално)
2004.02.27

2 Oсновен правилник на FCI за участие в тестове и състезания за послушание в международен клас с присъждане на C.A.C.I.OB.
2004.02.24

2 ПРАВИЛНИК на FCI за Европейската купа Grande Quete за полеви изпитания за британски породи кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за континентални породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за участие индивидуално и по двойки за британски породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка
2004.02.20