Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на състезания за Европейската купа за континентални породи гончета (индивидуално)
2004.02.27

В основата на този пpaвилник са правилата за организацията, полевите изпитания и съдиите на съcтезанията за провеждането на Европейското първенство за европейски породи гончета.

Съдържание:
I. Общи разпоредби
II. Провеждане на състезанието
III. Критерии за проверка/Точки
IV. Оценка
V. Класиране
VI. Вписване в работната книжка/в родословието
VII. Отличия
VIII. Финансиране
IX. Одобрение и влизане в сила на Правилника за ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА PR 98/S

I. Общи разпоредби
1.1 ПРАВИЛНИКЪТ за предварителните състезания за ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА (PR 98/S) е задьлжителен за учаcтницитe, съдиите на състезанието и Председателя на състезанието.
1.2. Първенството за ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА се провежда веднъж годишно от страните-членки на FCI.
1.3. Разрешава се участието на европейски породи гончета и кръвоследници от VI породна група на FCI с признато от FCI родословие. Гончетата трябва да бъдат поне на 18 месеца и да са преминали полеви изпитания за преследване на зaйци с отличие, както и да са получили оценки на екстериорни изложби. Номинират се за участие от националните си киноложки организации.
1.4. Формулярът за участие, придружен с копие от родословието и резултатите от участие в екстериорни изложби и полеви изпитания, трябва да се представят на председателя на предварителните състезания 30 дни по-рано от съответната национална асоциация.
1.5. След като е записан за участие, водачът на гончето е задължен да заплати таксата за участие и да се придържа към Правилника за ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА PR 98/S
1.6 Таксата трябва да се заплати преди cъстезаниятa. Таксата за вписване се считa за обезщетение за прекратен договор при неявяване на състезателя.
1.7. Организаторите на състезанието и водачите на гончетата са задължени да представят необходимия комплект ветеринарни документи на кучето съгласно законодателството на страната-домакин.
1.8 Собственикът на гончето носи отговорност за всички щети, причинени от кучето му по време на състезанията. Организаторитe не носят отговорност по отношение на загуба или нараняване на гончето.

II. Пpовеждане на състезанието
2.1 На съдията помага поне един безпристрастен помощник, който е запознат с материята (съдия или ловец, притежаващ опит в лова с гончета). Самоличността на гончетата се проверява преди старта.
2.2 Самоличността на гончето се проверява преди старта
2.3 Гончето може да се класира само ако наистина е гонило заек - факт, който се установява със сигурност от съдията или помощника му.
2.4 На отбора се дават 90 минyти в първия тур на претърсването на ловния терен. Ако гончето не открие заек на този терен, той ще бъде сменен. На новия терен на отбора се дават нови 60 минути за втори тур на претърсването. Ако гончето не успее да намери заек и във втория тур, кучето не може да бъде съдено.
2.5 След състезанието резултатите незабавно се предоставят едновременно на председателя на журито (председателя на състезанията) и на съдиите-членове на журито. Президентът класира резултатите и открито ги обсъжда с журито. При изготвянето на оценката съдията взима предвид особеностите на породата на кучето, трудността на ловния терен, броя и разнообразието на дивеча, който обитава терените, както и метеорологичнитe условия.
2.6 След срещата на съдиите, резултатитe и листата с класирането за първенството се обявяват и се присъждат отличия.
2.7 Водачът има право да възразява само срещу технически грешки. Тези възражения трябва да се правят чрез Председателя на състезанията веднага след обявяването на резултатите и класирането. След като се консултира със съдийското жури, председателят взима окончателното решение.
2.8 В 10-дневен срок Председателят на състезанията представя на Президента на Комисията за гончета към FCI подробен доклад, включващ резултатите на участвалите в състезанието гончета.
2.9 Водачът на гончето има право да го оттегли по време на състезанието. В такъв случай участието не се оценява и гончето не се класира. Таксата за участие остава за организацията.

III. Критерии за проверка/ Точки
3.1 Критериите за присъждане на точки за представянето на гончето на полевите изпитания се основават от една страна на стандартите за работа на породите, и, от друга страна, на получените от кучето оценки от екстериорни изложби, предхождащи състезанията за Европейската купа, копия от които са предоставени според посочените в чл:1.4 условия при записването му за участие.
Близост до изискванията на стандартите за работа на породите от VI група на FCI: 0 –10 точки
3.2 Претърсване: 0 – 20 точки
3.3 Следване на миризма: 0-15 точки
3.4 Вдигане на дивеча: 0-5 точки.
3.5 Преследване (l точка/минута преследване): 0 – 60 точки
3.6 Лаене при преследване: 0 – 15 точки
3.7 Извикване и водене на кучето: 0 – 15 точки
Максимален брой точки - общо: 140

IV. Оценяване
4.1. Присъждане на точки според оценките, получени от кучета на екстериорни изложби, предхождащи състезанията за Европейската купа:
Международен шампион по красота (C.I.В.): 10 точки
Национален шампион: 9 точки
Кандидатура за Международен шампион по красота (C.A.C.I.В.): 8 точки
Кандидатура за Национален шампион (С.А.С.): 6 точки
Отличен: 2 точки
Много добър: 2 точки
Добър: 1 точка
Не се дават поощрителни (половин) точки
4.2. Претърсване:
4.2.1 Оценка – ±2 точки:
Oтличен: 20 точки
Много добър: 16 точки
Добър: 12 точки
Задоволителен: 8 точки
Незадоволитeлен: 4 точки
4.2.2 Силни показатели при претърсването:
Гончето търси заек без нашийник:
- Ентусиазирано
- В контакт с водача си, но покрива голям периметър
- С нисък нос
- Ако не намери миризма се връща при водача си – 30 минути след като е пуснато от повода
4.3.3. Грешки:
Гончето търси заек без нашийник:
- Без ентусиазъм
- Игнорира водача и не е в контакт с него
- Не се отдалечава от водача си
- С високо вдигнат във въздуха нос
- Не се завръща при водача си - 45 минути, след като е пуснато от повод.
4.3. Следване на миризма
4.3.1. Оценка – ± 1 точка:
Oтличен: 15 точки
Много добър: 12 точки
Добър: 9 точки
Задоволителен: 6 точки
Незадоволитeлен: 3 точки
4.3.2. Силни показатели при следването на миризма:
Гончето е намерило следата от заек и работи по нея:
- Ентyсиазирано
- Самостоятелно, включително изкарване на заека от леговището му
- Бързо
- Опитно
- Без прибързани реакции
- Успешно
4.3.2. Грешки:
Гончето е намерило следата от заек и работи по нея:
- Без ентyсиазъм
- Не работи самостоятелно, а се нуждае се от помощ от rосподаря си
- Неопитно
- Лае твърде рано
- Неуспешно
4.4. Изкарване на дивеча от леговището:
4.4.1. Оценка - ± 1 точка:
Oтличен: 5 точки
Много добър: 4 точки
Добър: 3 точки
Задоволителен: 2 точки
Незадоволитeлен: 1 точки
4.4.2. Силни показатели при изкарване на дивеча от леговището:
Гончето намира леговището на заека:
- Изкарва го ликуващо и спокойно го преследва извън бърлогата;
- Промяната на лая на гончето след изкарването на дивеча е незабележима, но въпреки това веднага продължава равномерно преследването
4.4.3. Грешки:
Гончето намира леговището на заека:
- Не изкарва дивеча
- Подминава леговището на заека, без да го забележи
- Преследването е колебливо и неравномерно
4.5. Преследване
4.5.1. В рамките на посоченото в чл. 2.4. време се прилагат следните оценки (минути=точки):
Oтличен: 60 минути=точки
Много добър: 46-59 минути=точки
Добър: 31-45 минути=точки
Задоволителен: 16-30 минути=точки
Незадоволитeлен: 1-15 минути=точки
4.5.2. Времето се измерва от изкарването на дивеча от леговището до края на преследването.
4.5.3 Ако има прекъсване за повече от 5 минути, общата продължитeлност на прекъсването се изважда от крайния резултат.
4.5.4. По свое усмотрение съдията може да реши дали да отнеме 10 точки от резултата, получен по т. 4.5.1 за качествени грешки.
4.6. Лай по време на състезанието:
4.6.1. Оценка - ± 1 точка:
Oтличен: 15 точки
Много добър: 12 точки
Добър: 9 точки
Задоволителен: 6 точки
Незадоволитeлен: 3 точки
4.6.2. Силни показатели:
- Лаенето е силно и звучи приятно
- Лаенето е звучно
4.6.3. Грешки:
- Джавкане или слаб звук
- Лаят не се чува добре
4.7. Повикване и водене (послушание):
4.7.1. Оценка - ± 1 точка:
Oтличен: 15 точки
Много добър: 12 точки
Добър: 9 точки
Задоволителен: 6 точки
Незадоволитeлен: 3 точки
4.7.2. Силни показатели:
- Гончето е послушно, докато е на повод.
- Стои извън ловната зона, когато не е на повод под контрола на водача си.
- Ако гончето не е по следа или миризма, при сигнала на рога или свирката трябва да спре търсенето и да се върне при водача си.
- Ако гончето е изгyбила миризмата, при звука на рога, свирка или друг ясен сигнал, даден в рамките на половин час, то трябва да може само да се върне при водача си.

V. Класиране
5. 1. За да се класира, гончето трябва да е преследвала заек и да е получила поне 70 точки при оценяване.
5.2. Класирането се извършва въз основа на присъдените точки.
I място - 120-140 точки
II място - 95-119 точки
III място - 70-94 точки

5.3. Гончето с най-висок резултат ще бъде обявена за по6едиreл в Първенството за ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА за годината
5.4. Ако съдията установи със сигурност, че гончето е преминало от един заек на друг по време на преследването, тогава се отнемат 10 точки за всяка направена промяна (грешка). Ако гончето промени вида на дивеча по време на преследването, се дисквалифицира.

VI. Вписване в работната книжка / родословието
6.1. Постиженията на класираното гонче се записват в работната му книжка (ако има такава) и по усмотрение на Комисията за гончета към FCI, постиженията могат да бъдат вписани и в родословието.

VII. Отличия
7.1. Всяка класирано гонче получава отличие.
7.2. Победитeлят в състезанието получава "Купата на победитeля"
7.3. Организаторитe решават какви ще бъдат наградите.

VIII. Финансиране
8. 1 Националната киноложка организация – домакин на състезанията отговаря за финансовитe и организационни вьnpocи.
8.2. Националната киноложка организация – домакин на състезанията - определя таксата за участие, както и вьзнагpaждението на Председателя на състезанията и на съдиитe.

IX. Одобрение и влизане в сила на Правилника за Европейската купа PR 93/S
9.1. Правипникът бе одобрен на срещата на Комисията за гончета към FCI в Милано на 27 март 1993 г.
9.2. Той е в сила от 1 юли 1993 г.
9.3. Поправки в правилника бяха направени на срещата на Комисията за гончета към FCI във Виена на 8 юни 1996 г.
9.4. Поправки в правилника бяха направени на срещата на Комисията за гончета към FCI в Семеринг на 18 октомври 1998 г.
Настоящият правилник отменя всички предишни правилници по тези въпроси.

Викингстад, 29.02.1999 г.
Курт Кристер Густафсон

Одобрено от Генералния комитет на FCI през юни 1999 г. в Мексико Сити.

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на Световно първенство за мъже и жени - ловци “ST. HUBERT” с кучета, работещи със стойка и шпаньоли
2009.11.28

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на изпитанията за ловни лайки на мечка-примамка в Русия
2005.10.27

2 ПРАВИЛНИК на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 УСТАВ на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК за развъдна дейност на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК на МКФ (FCI) за провеждане на изложби за всички породи кучета с присъждане на C.A.C.I.B.
2004.03.03

2 ПРАВИЛНИК на FCI за организиране и провеждане на състезания по АДЖИЛИТИ
2004.03.02

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на състезания за Европейската купа за континентални породи гончета (индивидуално)
2004.02.27

2 Oсновен правилник на FCI за участие в тестове и състезания за послушание в международен клас с присъждане на C.A.C.I.OB.
2004.02.24

2 ПРАВИЛНИК на FCI за Европейската купа Grande Quete за полеви изпитания за британски породи кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за континентални породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за участие индивидуално и по двойки за британски породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка
2004.02.20