Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

Чл. 1 Главен комитет
1. Главният комитет се събира на заседание поне два пъти годишно. В случай, че Изпълнителният комитет счете това за необходимо, той може да се събира на заседание и по-често. Едно от заседанията трябва да се състои в деня преди обикновеното Общо събрание на МКФ (FCI).
2. На всяко заседание се определят мястото и, доколкото е възможно, датата на следващото заседание. В случай на важни и непредвидени причини, мястото и датата могат да бъдат променени (със съгласието на Председателя), но доколкото е на лице достатъчен срок за да се уведомят съответните членове.
3. Поканите за заседание на Главния комитет трябва да бъдат изпратени от Главния секретар от името на Председателя. Поканите се отправят в писмена форма поне един месец преди датата на заседанието. Изпълнителният комитет подготвя дневния ред и определя различните точки, които трябва да фигурират в него. Председателят на комитета има право да постави допълнителни точки в дневния ред, ако това се окаже необходимо след последното заседание на Изпълнителния комитет.
4. Всички заседания се провеждат в присъствие на Главния секретар на МКФ (FCI), който съставя протокола. Протоколът трябва да бъде изготвен на един от четирите официални езика на МКФ (FCI) и изпратен на този език на членовете на комитета най-късно един месец след заседанието. Преводите на протокола на другите официални езици на МКФ (FCI) ще бъдат направени колкото се може по-скоро.
5. Главният секретар води една книга, в която отбелязва датата и текста на одобрените от Главния комитет резолюции. Тази книга ще бъде оставена на разположение на членовете на всяко заседание за преглед.
6. Ако Главният секретар се намира в невъзможност да присъства на дадено заседание, той трябва да бъде заместен от друго квалифицирано лице, което ще състави протокола.
7. Протоколът от предишното заседание трябва да бъде одобрен от Главния комитет. Оригиналът от протокола трябва да бъде подписан от Председателя и Главния секретар.
Чл. 2 Изпълнителен комитет
1. Изпълнителният комитет се събира на заседание поне два пъти годишно. Ако Председателят на МКФ (FCI) счете това за необходимо, Изпълнителният комитет може да проведе повече заседания.
2. На всяко заседание трябва да се вземе решение относно мястото и, доколкото е възможно, датата на следващото заседание.
3. Поканите за заседанията на Изпълнителния комитет трябва да бъдат изпратени от Главния секретар от името на Председателя. Поканите се изпращат в писмена форма поне един месец преди датата на заседанието. Председателят подготвя дневния ред и определя темите, които следва да фигурират в него. Членовете на Изпълнителния комитет могат да прибавят точки в дневния ред в началото на заседанието.
4. Главният секретар ще присъства на всички заседания на Изпълнителния комитет и ще състави протокола. Протоколът трябва да бъде изготвен на един от четирите официални езика на МКФ (FCI) и изпратен на този език до членовете на Изпълнителния комитет най-късно един месец след заседанието. Преводите на протокола на останалите официални езици на МКФ (FCI) трябва да бъдат направени колкото се може по-скоро. Ако Главният секретар се намира в невъзможност да присъства на дадено заседание, той трябва да бъде заместен от друго квалифицирано лице, което ще изготви протокола.
5. Главният секретар води книга, в която отбелязва датата и текста на одобрените от Изпълнителния комитет резолюции. Тази книга ще бъде оставена на разположение на членовете при всяко заседание за преглед.
6. Протоколът от предишното заседание трябва да бъде одобрен от Изпълнителния комитет. Оригиналът от този протокол трябва да бъде подписан от Председателя и Главния секретар.
7. Изпълнителният комитет ще определя работата и възнагражденията на Главния секретар и на персонала.
Чл. 3 Правилник за вътрешния ред
1. Председателят на МКФ (FCI) и Главният секретар ще заседават толкова често, колкото е необходимо.
2. Председателят и секретарят ще представят пред Общото събрание писмен доклад по развитата от комитета и Главния секретар дейност.
Чл. 4 Национални организации
1. Ръководните национални организации и техните членове поемат взаимното задължение да не се намесват в киноложката дейност на друга представена в МКФ (FCI) страна без разрешението на ръководната национална организация на тази именно страна.
2. Забранено е на приобщените към МКФ (FCI) национални асоциации (сдружения) да позволяват приобщаването на киноложки организации на друга страна ако не принадлежат вече на призната от МКФ (FCI) национална организация.
Чл. 5 Стандарти
1. Ръководните национални организации се задължават да предоставят на Главния комитет списък на своите национални породи и описанието (стандарта) на тези породи на английски, френски, немски и испански. Стандартите трябва да бъдат представени (описани) според възприетия от МКФ (FCI) модел.
2. Нов стандарт или променен стандарт влиза в сила веднага след публикуването на стандарта на поне един от официалните езици на МКФ (FCI). Тази публикация, която ще носи дата, се прави чрез Главния секретариат.
3. Главният комитет трябва също така да бъде уведомен за всяка настъпила в стандартите промяна.
4. Преди да бъде одобрен нов стандарт или промяна в съществуващ стандарт, Комисията по стандартите трябва да бъде консултирана и, в случай на съмнение, особено при допускане на нова порода, следва да бъде поискано мнението на Научната комисия.
5. Нанесените в стандартите промени и временните нови стандарти ще бъдат одобрени от Главния комитет след като бъдат прегледани от Комисията по стандартите и, ако се окаже необходимо, от Научната комисия. Окончателните нови стандарти, като последица на приемането на нова порода, трябва да бъдат одобрени от Общото събрание.
Вишестоящите (централни) организации поемат отговорността да доведат до знанието на съдиите от страната си новите стандарти или нанесените в стандартите промени, и то в най-кратък срок.
6. Когато са били одобрени нови стандарти или променени стандарти, те трябва да бъдат публикувани едновременно на четирите официални езика на МКФ (FCI).
Чл. 6 Племенна книга (книга за произходите)
1. Членовете на МКФ (FCI) трябва взаимно да признаят племенните си книги, в това число и книгите-приложения и/или очаквателни регистри и притурки и не могат да признават никоя друга племенна книга или документи за родословия, които са издадени в страните-членки на МКФ (FCI). Инициалите на племенните книги трябва да фигурират в списък, който се публикува и поддържа от Главния секретариат.
2. Само при случаите, когато кучетата произлизат от страни, които не са членки на МКФ (FCI) или с които не съществува спогодба за признаване, ръководните национални организации и упълномощените от тях за тази цел клубове по породи могат, въпреки казаното по-горе, да впишат кучетата, разполагащи с непризнати от МКФ (FCI) родословия в притурката към племенната книга или, собствено казано, очаквателна книга, но след предварителна проверка на тяхната порода от страна на участващ в изложби признат съдия. Тяхното потомство от четвъртото поколение нанатък може да бъде вписано в племенната книга.
3. При случай, когато клубовете по породи публикуват списъци на кучета, принадлежащи на породите, които са от тяхна компетенция, трябва ясно да бъде посочено, че подобна публикация не е официална племенна книга.
4. При случай, когато кучетата са номерирани в подобни списъци, тези номера не могат да бъдат считани като номера на родословия.
5. Ръководните национални организации и техните клубове по породи не могат да правят в своята племенна книга вписвания, различни от предвидените в правилника на МКФ (FCI) за развъждане и отглеждане.
6. В страните-членки, където клубовете по породи водят своя собствена племенна книга, в родословията трябва ясно да бъде посочено, че клубът по порода, който води племенната книга, е член на ръководната национална асоциация.
7. Ако дадено куче е продадено в чужбина, ръководната национална организация трябва да завери "експортното родословие", издадено от специализирания клуб.
8. Ръководните национални организации и техните клубове по породи не могат да променят името на куче, което е вече вписано в призната племенна книга.
9. При продажба на куче в чужбина следва да се впише върху оригиналния документ новият номер, под който кучето е вписано в племенната книга.
10. Когато това бъде сторено, инициалите на новата племенна книга трябва да се появят пред номера, а вписването следва да бъде заверено с печата и подписа на водещата племенна книга организация.
11. Страните–членки на МКФ (FCI) трябва да предоставят на другите ръководни национални организации образци от формулярите за родословия, които са валидни в тяхната страна. Всички страни-членки трябва да бъдат незабавно уведомени за всяка нанесена във формуляра за родословие промяна.
12. В страните, където клубовете по породи пускат свои собствени формуляри за родословия, инициалите на ръководната национална организация-членка на МКФ (FCI) - трябва да бъдат ясно посочени.
13. Документите трябва да посочват преди номера на вписване, инициалите на племенната книга, в която е записано кучето (например: SHSB/LOS - № 255 ЗЗЗ), за да се покаже ясно в коя племенна книга е било записано кучето най-напред.
14. Родословията имат доказателствена стойност пред закона. Родословие може да бъде сменено единствено от организацията, която последна е зарегистрирала кучето.
Чл. 7 Имена на развъдници (Афикси/префикси)
1. Членовете и асоциираните организации признават зарегистрираните от другите членове и асоциирани организации имена на развъдници. Те не ще разрешават използването на подобни имена на развъдници от страна на лица, чието местожителство е в друга страна-членка или приобщена към МКФ (FCI).
2. Взаимното признаване на имената на развъдници трябва да е на лице със задължението за страните-членки да включат своите имена на развъдници във водения от МКФ (FCI) международен списък.
3. МКФ (FCI) отговаря за строгия контрол на този списък, така че да се избегне всяка двойна употреба или всяко наименование, което би дало повод за объркване.
4. Разрешаването и употребата на имена на развъдници са подложени на следните разпоредби:
а) Кучетата не могат да носят друго име на развъдник освен това на лицето, което ги развъжда. За развъдчик се счита собственикът на кучката в момента на скачката. В случай на продажба на бременна женска трябва все пак да се разполага с писменото съгласие на продавача да се даде на кученцата афиксът на купувача (справка: Международния правилник за отглеждане на МКФ (FCI)).
б) Не може да бъде направена никаква промяна на името на кучето след като веднъж е било публикувано.
в) Един развъдчик не може да регистрира повече от едно име на развъдник за всичките породи.
г) Разрешението (регистрирането) за име на развъдник е лично и пожизнено. Важи дотогава, докато не отпадне от употреба. След регистрацията му името не може повече да бъде променяно. По начало то отпада със смъртта на неговия титуляр. Отстъпването му на наследниците на развъдчика може да бъде разрешено от националната организация след като бъде доказано прехвърлянето по наследство. Гореказаното важи и при отстъпване по договор. Титулярът на име на развъдник има право да вземе за съдружник при отглеждането съпруга или съпругата, или потомците или роднините по съребрена линия, но при условие, че тези лица да са навършили поне 18 години. Сдруженията за отглеждане с две или повече лица трябва да поискат свое собствено име за развъдник; прилагат се същите правила, както е казано по-горе. Всяка промяна в състава на сдружението трябва да бъде съобщена на МКФ (FCI). Всичко останало се урежда според разпоредбите на компетентната национална организация.
Признатите от МКФ (FCI) имена на развъдници имат превес спрямо подобните имена, които в отделните страни са признати единствено в национален мащаб. В случай на оспорване и по искане на МКФ (FCI) признато на национално равнище име на развъдник ще бъде премахнато, ако вреди на признато от МКФ (FCI) име.
Чл. 8 Прояви
1. Под патронажа на МКФ (FCI) се намират единствено международните изложби на всички породи кучета и международните състезания, при които МКФ (FCI) присъжда удостоверения за международно първенство (шампионати).
2. Кучета, засегнати от монорхидия, крипторхидия и атрофия на тестикулите се изключват от изложбите и състезанията.
3. Дължимите суми във връзка с горепосочените прояви се определят от Общото събрание на МКФ (FCI). Главният секретар на МКФ (FCI) ще изготви фактура след като бъде депозирана молбата за патронаж на МКФ (FCI) за връчване на удостоверения за пригодност за всички международни титли. Тези дължими суми подлежат на заплащане дори и тогава, когато титлите не са били присъдени.
Чл. 9 Съдии:
1. Ръководните национални организации отговарят за съставянето, преглеждането и изготвянето, но само според минималните правилници на МКФ (FCI), на поименен списък на собствените си съдии. Тези съдии трябва да бъдат признати в това си качество от МКФ (FCI) и нейните членове.
2. Един съдия не може да фигурира в списъка на съдиите от дадена страна ако няма постоянно местожителство в същата тази страна. Освен това, един съдия може да фигурира само в един единствен списък на съдии.
Ръководните национални организации трябва ежегодно да публикуват списък на своите признати съдии заедно с породи или групите, за чиято оценка притежават необходимата квалификация. Препис от този списък трябва да бъде изпратен на членовете всяка година, като два екземпляра трябва да бъдат изпратени на Главния секретар. Специалните случаи трябва да бъдат одобрени от Главния комитет на МКФ (FCI). Посочените по-горе разпоредби се прилагат по отношение съдиите на изложби, на състезания по работа и на ловни изпитания.
Чл. 10 Наказания и санкции
МКФ (FCI) възприема валидните в страните на произхождение санкции, когато е била официално уведомена за тях. Санкциите ще бъдат регистрирани и информацията препратена на другите страни-членки, за да могат да си вземат бележка и да прилагат тези санкции.
Чл.11 Временен правилник
1. До окончателното изготвяне на специалните правилници за международни надбягвания на хрътки, единствено валидни са надлежно проучените от Комисията по хрътките правилници на МКФ (FCI), които са били одобрени от Главния комитет и които са били публикувани чрез Главния секретариат.
2. Единствено отговорни за надбягванията на хрътки и за курсинга (надбягвания на преследващи механичен заек хрътки) на национално равнище са страните-членки на МКФ (FCI).
3. Правилниците подлежат на прилагане в този смисъл до приемането на окончателните правилници на МКФ (FCI).

Този правилник е одобрен от Общото събрание в Дортмунд на 10 и 11 юни 1991 г.

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на Световно първенство за мъже и жени - ловци “ST. HUBERT” с кучета, работещи със стойка и шпаньоли
2009.11.28

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на изпитанията за ловни лайки на мечка-примамка в Русия
2005.10.27

2 ПРАВИЛНИК на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 УСТАВ на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК за развъдна дейност на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК на МКФ (FCI) за провеждане на изложби за всички породи кучета с присъждане на C.A.C.I.B.
2004.03.03

2 ПРАВИЛНИК на FCI за организиране и провеждане на състезания по АДЖИЛИТИ
2004.03.02

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на състезания за Европейската купа за континентални породи гончета (индивидуално)
2004.02.27

2 Oсновен правилник на FCI за участие в тестове и състезания за послушание в международен клас с присъждане на C.A.C.I.OB.
2004.02.24

2 ПРАВИЛНИК на FCI за Европейската купа Grande Quete за полеви изпитания за британски породи кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за континентални породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за участие индивидуално и по двойки за британски породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка
2004.02.20