Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Правилници

2 УСТАВ на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

I. Устройство и цели
Чл.1 Международната киноложка федерация, чието седалище се намира понастоящем в ТЮЕН (Белгия), която е получила качеството на юридическа личност въз основа на белгийския закон от 25 октомври 1919 г., изменен със закона от 6 декември 1964 г. за Международните асоциации (сдружения) с филантропична, религиозна, научна, артистична и педагогическа цел, е регламентирана с настоящия Устав.
Чл.2 МКФ (FCI) си поставя за цел да насърчава и поощрява отглеждането и използването на породисти кучета, чието здравословно състояние и морфологични белези отговарят на изискванията на стандарта на всяка съответна порода, и които са годни да работят, ловуват и изпълняват различни функции според специфичните за тяхната порода качества; да подкрепя използването, поддържането и отглеждането на кучетата в страните-членки; да работи за свободната обмяна на киноложки информации между страните-членки и да стимулира организирането на изложбите и на състезанията.
МКФ (FCI) се задължава чрез специални Правилници да следи най-вече за:
а) Взаимното признаване на племенните книги (книги за произход) и родословията,
б) Взаимното признаване на афиксите (представките) и създаването на международен списък на афиксите и съдиите,
в) Развитието на научните изследвания, които са от съществено значение за кинологията, като съдейства за свободната обмяна на научна информация между страните-членки; за съблюдаването на стандартите на породите, както са установени от страните на произхода им или от страната, под чийто патронаж се намират съответните породи. Тези стандарти трябва да бъдат признати от другите страни доколкото не са в противоречие със законите на тези страни.
г) Уеднаквяването - в рамките на възможното - на националните правилници чрез издаване на Правилници за международните изложби за първенство и за състезанията за първенство по работа, както и чрез съставяне на списък на кучетата, които са се квалифицирали за участие в тези шампионати (състезания за първенство);
д) Работата по поддържане високото равнище на съдиите, които са посочени, по време на изложбите и състезанията за първенство по работа от международен мащаб; подкрепата, в случаи на нужда и заедно с други международни организации, на някои страни-членки чрез предоставяне на последните както на професионална информация, така и необходимите експерти по кинология; определянето - след предварително одобрение на представителите на страната на произхода или патрон на породата - и публикацията на типичните белези на породите. При всички случаи стандартът на нова порода или всяка настъпила промяна в съществуващ вече стандарт ще бъде международно призната едва тогава, когато Комисията по стандартите, а в случай на нови породи научната комисия на МКФ (FCI), ги е прегледала и изказала мнението си по този въпрос;
е) Взаимното признаване на санкциите и установените от страните членки процедури.

II. Членове
Чл.3 МКФ (FCI) се състои от членове на общо основание (пълноправни) и от асоциирани (приобщени) членове:
а) Пълноправни членове са признатите от МКФ (FCI) национални киноложки организации.
б) Асоциирани (приобщени) са членовете, които като организации са подписали специално споразумение, което определя техните отношения с МКФ (FCI).
Всички киноложки дружества трябва да бъдат определени с оглед тяхната принадлежност към една от следните териториални секции:
1. Европа
2. Америка
З. Азия
4. Африка
5. Океания и Австралия
в) В случай, че настъпят важни промени, разпределението по секции може да бъде преразгледано от Общото събрание.
Чл.4 Единствено ръководните национални организации на страните, които още не са пълноправни или асоциирани членове на МКФ (FCI), могат да поискат да бъдат приобщени. За всяка страна може да бъде приета от МКФ (FCI) само една организация.
Чл.5
а) За да получи пълноправно приобщаване към МКФ (FCI), ръководният национален киноложки орган трябва да представи писмена молба до председателя, надлежно подписана от неговия законен представител, който освен това се задължава да спазва изложените норми в настоящия Устав и в правилниците на МКФ (FCI).
Молбата трябва да бъде придружена от надлежно заверен препис от Устава и Правилниците на организацията-кандидат и от препис от документа за признаване на същата организация в нейната страна.
Членове на федерацията могат да станат само онези организации, ръководени в национален мащаб, които биха могли да докажат, че са вписали в своята племенна книга (книга за произхода) и в своя регистър на родословията поне две хиляди кучета в течение на годината, която предшества тяхната молба. Асоциираните (приобщените) организации могат да отправят молба за придобиване качеството на пълноправни членове.
б) Асоциираните членове ще бъдат обвързани с МКФ (FCI) само по отношение текста и в границите на уговорените по взаимно споразумение специални конвенции (условия). Предметът на тези конвенции трябва поне да включва взаимното признаване на племенните книги, на съдиите, афиксите (представките) и санкциите; всяка друга обща мярка може да бъде преподписана от договарящите се страни, стига да не е в противоречие на настоящия Устав.
Асоциираните членове не могат да бъдат представлявани в Комитета на МКФ (FCI), нито в която и да било комисия на МКФ (FCI). Те ще могат да вземат участие в общите събрания, но не и в гласуванията.
Чл.6
а) Председателят на Главния комитет или Изпълнителният комитет ще разглеждат молбите съгласно Устава и Правилниците на МКФ (FCI).
б) Решението ще принадлежи на Общото събрание.
Чл.7 Членството в МКФ (FCI) се прекратява:
а) При оставка,
б) При изключване по решение на Общото събрание, ако даден член откаже да съблюдава Устава и Правилниците или не заплаща членските вноски и дължимите към МКФ (FCI) дългове.
Чл.8
а) Страните-членки са обвързани от Устава и Правилниците на МКФ (FCI) дотолкова, доколкото те не са в противоречие с националните им закони.
б) Страните-членки се задължават взаимно и единствено да признават собствените си племенни книги и регистри на родословия. Въпреки това която и да било страна-членка може да откаже да пристъпи към вписването на куче, засегнато от наследствени недъзи или носител на недъзи, които, според МКФ (FCI), могат да бъдат лекувани, и то съгласно намиращия се понастоящем в сила параграф "в" от чл. 2 на Устава на МКФ (FCI), или което не отговаря на определените в правилниците на тази страна правила за селекция (подбор).

III. Организация
Чл.9 МКФ (FCI) включва:
а) Общо събрание,
б) Главен комитет,
в) Изпълнителен комитет,
г) Комисии.

IV. Общо събрание
Чл.10
а) Общото събрание се състои от пълноправните членове на МКФ (FCI).
б) Всеки пълноправен член може да бъде представляван от максимум трима делегати, които заедно имат право на един глас. Пълноправен член може да гласува с пълномощно, но само за друг пълноправен член.
в) Общото събрание ще заседава поне веднъж на всеки две години. Главният комитет ще изпрати писмена покана на всеки член най-малко 4 месеца преди датата на заседание на Общото събрание.
г) Предложенията, подлежащи на обсъждане от Общото събрание, ще бъдат изпратени на Главния секретар на МКФ (FCI) поне три месеца преди заседанието на Общото събрание. Дневният ред, както и предложенията, ще бъдат изпратени на членовете поне шест седмици преди датата на свикване на Общото събрание.
д) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано от Главния комитет, ако това се окаже необходимо или е поискано от поне една четвърт от пълноправните членове. Дневният ред трябва задължително да включва всички формулирани от горепосочените членове предложения.
е) Общото събрание е валидно конституирано (образувано) и овластено да взима решения независимо от броя на присъстващите членове.
ж) Решенията трябва да бъдат одобрени от поне пълното болшинство на гласовете (50 % от гласовете + 1). Отнасящите се до промяна на Устава решения ще бъдат валидни само ако за тях са гласували поне две трети от гласовете. Въздържалите се не се взимат предвид.
Чл.11 Председателят на МКФ (FCI) ръководи Общото събрание.
Чл.12 Общото събрание е компетентно да:
а) Определяне общата програма на МКФ (FCI),
б) Взема решения, отнасящи се до приемането, оставката и изключването на членове на МКФ (FCI),
в) Определяне размера на дължимия от членовете членски внос и на дължимите суми за патронаж на изложби и състезания,
г) Промени в Устава,
д) Избор на шестима членове на Главния комитет,
е) Индивидуално назначаване на членовете на задължителните комисии, образуване на комисиите и възлагане на техните задачи,
ж)Определяне влизането в сила на новите стандарти,
з) Решения относно свързаните с общата политика дела,
и) Одобрява годишния доклад на Главния комитет, също и финансовия доклад,
к) Одобрява Общия правилник на МКФ (FCI),
л) Подбор на страните, в които ще се състоят Общите събрания и световните изложби през следващите 5 години,
м) Подбор на страните, в които ще се състоят световните изложби през годините, в които няма Общо събрание.

V. Главен комитет
Чл.13 Главният комитет се състои от шестима членове от различни пълноправни страни-членки. Членовете на Главния комитет се избират от Общото събрание от списък на предложени от пълноправните членове на Общото събрание кандидати. Техният мандат трае четири години. Те могат да бъдат преизбирани. В случай на смърт, постоянна невъзможност или друг сериозен мотив, които са пречка за член от Главния комитет да изпълнява своите задължения, неговата ръководна национална организация може да посочи заместник за периода до следващите избори. Председателят на МКФ (FCI) трябва веднага да бъде уведомен с препоръчано писмо. Новоизбраният член ще завърши мандата на своя предшественик. Освен това, всяка териториална секция (както е определена в чл.З), която е зарегистрирала минимум 60 000 кучета в течение на последната година, има право да посочи представител в качеството на член на Главния комитет освен шестимата членове, избрани от събранието. Времетраенето на неговите функции ще продължи също така в течение на 4 години. Член на Главния комитет не може едновременно да бъде и член на задължителна комисия.
Чл.14 Главния комитет е компетентен:
а) Да осигури постигането на целите на настоящия Устав,
б) Да направи изпълняеми решенията на Общото събрание,
в) Да ръководи текущите дела и да следи за спазването на уставните норми и на правилниците на МКФ (FCI),
г) Да състави бюджета и финансовия доклад и да ги предложи на Общото събрание за одобрение,
д) Да одобрява програмата и годишната работа на комисиите,
е) Да одобри създадените от специалните комисии специални правилници (с изключение на общите правилници на МКФ (FCI)),
ж) Да приеме направените в стандартите промени,
з) Да оповести отделните прояви,
и) Да състави и държи в изправност списъка на международните съдии,
к) Да постави в изправност списъка на афиксите /представките/,
л) Да доставя информация на съответните организации на пресата и рекламата,
м) Да назначи Главен секретар,
н) Да спомогне за постигане на подходящо споразумение при всеки спор, който би могъл да възникне между двама или повече членове. Ако това споразумение бъде евентуално осуетено, да отнесе спора до Арбитражната комисия,
о) Да взима решения относно изложбите, състезанията, титлите и породите и да постанови окончателно решение в случай на съмнение или неразбирателство. Главният комитет има право по всяко време да направи предложения и да отправя искания пред Общото събрание. Освен това, Главният комитет може да даде мнения пред Общото събрание във връзка с всеки въпрос или предложение, изхождащи от членовете.
Чл.15
а) Поканата се изпраща от Главния секретар от името на Председателя и трябва да достигне до членовете на Главния комитет най-малки тридесет дни преди датата на заседанието. Главният комитет заседава легитимно с поне пет присъстващи членове.
б) Главният комитет се събира на заседание поне два пъти годишно.

VI. Изпълнителен комитет
Чл.16
а) Главният комитет избира измежду членовете си председателя, заместник председателя и касиера на МКФ (FCI),
б) Законен представител на МКФ е Председателят на МКФ (FCI).
в) Той е отговорен за изпълнението на решенията на Главния комитет, председателства заседанията на Главния комитет и на Изпълнителния комитет, както и ръководи заседанията на Общото събрание,
г) При спешни случаи той може вместо Главния и Изпълнителния комитет да взима всички необходими решения. Тези решения подлежат все пак на одобрение от страна на Главния комитет при първа възможност.
д) Заместник-председателят подпомага Председателя и го замества в случай на отсъствие или когато е възпрепятстван да изпълнява задълженията си.
е) Касиерът надзирава всички финансови и стопански дела на МКФ (FCI) и е упълномощен да взима всякакво необходимо и съответно решение.
Чл.17
a) Председателят на МКФ (FCI), заместник-председателят и касиерът образуват заедно Изпълнителния комитет.
б) Изпълнителният комитет:
- Взема спешни решения по поводи, които не могат да бъдат отложени до следващото заседание на Главния комитет,
- Подготвя заседанията на Главния комитет,
- Може да повика Председателя или член на задължителна комисия да присъства на заседанието и да вземе участие в обсъждането на отделните дейности и на заангажираните финансови средства. Ако не се стигне до споразумение, въпросът се отнася пред Главния комитет.
в) Поканата трябва да бъде изпратена от Главния секретар от името на Председателя.

VII. Комисии
Чл.18
а) По предложение на Главния комитет Общото събрание може да пристъпи към съставяне на комисии и да им възложи задачи. Тези комисии са отговорни пред Главния комитет и следва да представят доклад върху развитите от тях дейности.
б) Общото събрание посочва страните, които са представени в комисиите; ръководната национална организация на съответната страна посочва на свой ред своя личен представител във всяка комисия, в която е представена страната. Посочените членове трябва да притежават необходимите познания и квалификация за да изпълнят възложената им задача.
в) Комисиите излъчват своя председател от членовете си. Представените в комисиите ръководни национални организации имат право в случай на постоянна пречка за техния представител да посочат негов заместник.
г) Задължително е съставянето на следните комисии:
1. Юридическа комисия
2. Научна комисия
З. Комисия по стандартите
Тези три задължителни комисии са съставени от по максимум шестима членове.
д) Единствено членовете на задължителните комисии трябва да бъдат индивидуално избирани от Общото събрание въз основа на списък на кандидати. Те не могат да бъдат същевременно и членове на Главния комитет.
е) Мандатът на членовете на задължителните комисии е четиригодишен. В случай, че един член си подаде оставката или ако мандатът му завърши по какъвто и да било друг начин преди изтичане на срока му, Главният комитет посочва негов приемник до края на мандата.
ж) Всяка комисия е овластена да повика максимум две вещи лица (експерти), които да участват в работата й, ако особеният характер на поставените проблеми го налага.
з) Задължителните комисии трябва да подложат своя дневен ред за одобрение от страна на Изпълнителния комитет на МКФ (FCI) преди да определят датата на всяко свое заседание.
и) Задължителните комисии, чрез посредничеството на Главния секретар, изпращат своевременно на Главния комитет протоколите от заседанията си и евентуално други свои писмени доклади най-късно шест седмици след съответното заседание.
к) Комисиите не са овластени да публикуват своите доклади по друг начин, извън каналния ред на МКФ (FCI), без съгласието на Главния комитет.
л) Главният комитет определя работата на задължителните комисии.
м) Членовете на незадължителните комисии се избират според посочения по-горе параграф "б". Те ще изпълняват задълженията си за срок от две години.
Чл.19 Свикване на комисиите
а) Комисиите се свикват от съответния свой председател чрез Главния секретар поне два месеца преди определената за заседанието дата.
б) Протоколът от заседанието следва да бъде съставен веднага след заседанието.

VIII. Общи разпоредби
Чл.20 Официалните езици на МКФ (FCI) са немският, английският, испанският и френският.
Чл.21
а) Всички изпълнявани в МКФ (FCI) функции са почетни (без възнаграждение). Почетните функции могат да бъдат обезщетявани. Разходите трябва да бъдат заплатени (върнати).
б) Главният комитет взима решение по заплащане на разходите само при индивидуално поискване.
в) Единствено сторените от задължителните комисии разноски ще бъдат заплатени в определените от Главния комитет граници.
Чл.22
а) В случай на конфликт между двама пълноправни или асоциирани към МКФ (FCI) членове, ще бъде призована да се произнесе с решение арбитражна комисия, съставена от трима членове на Юридическата комисия, които не принадлежат на никоя от спорещите страни и които ще бъдат назначени от Главния комитет. Процедурата се определя от тримата членове на тази арбитражна комисия.
б) Арбитражната комисия, когато са били нарушени правилниците на МКФ (FCI), ще вземе всички решения, отнасящи се до подадените от пряко заинтересованите членове тъжби. Тъжбите трябва да бъдат подадени в писмена форма до Главния секретар на МКФ (FCI) с всички доказателства най-късно в течение на шесте месеца след инцидента. Процедурата ще бъде определена от арбитражната комисия и съобщена на Главния комитет.
Чл.23
а) Всеки член на МКФ (FCI), пълноправен или асоцииран, има право да подаде до Главния комитет тъжба срещу друг член.
б) Предмет на тъжбата може да бъде каквото и да било нарушение на Устава или Общия правилник на МКФ (FCI).
в) Тъжбите трябва да бъдат изпратени на Главния секретар на МКФ (FCI) в пет екземпляра на един от възприетите от МКФ (FCI) официални езици, заедно с писмено доказателство и с цялата необходима документация. Главният секретар трябва да получи тъжбата в течение на шестте месеца след като са се случили фактите или след като са били узнати от тъжителя, но във всички случаи не по-късно от година.
г) Главният секретар удостоверява датата на получаване на тъжбата и незабавно изпраща копие от нея на другата засегната страна, като уведомява последната, че има право в срок от три месеца да изпрати отговор в пет екземпляра на един от възприетите от МКФ (FCI) официални езици. Към отговора трябва да бъдат прибавени в писмена форма всички доказателства и оправдателни документи.
д) Когато получи отговора Главният секретар единствено за информация изпраща незабавно копие на тъжителя и също така незабавно препраща досиетата на двете засегнати страни заедно с всички документи на членовете на арбитражната комисия.
е) Преди да постанови решение Юридическата комисия има право да допълни доказателствата чрез всички средства включително изслушване на свидетели.
ж) Решение ще бъде постановено в писмена форма и колкото се може по-скоро на един от възприетите от МКФ (FCI) официални езици, като преписи от него бъдат незабавно изпратени от Главния секретар на засегнатите страни.
з) Юридическата комисия решава каква санкция да бъде приложена. Тя я предава на Главния комитет, който може да я обжалва пред Общото събрание. Със същото право се ползват и засегнатите страни.
Чл.24 В случай на оспорване меродавен е оригиналният текст, а що се отнася да Устава и Общите правилници меродавен е английският текст.

 
Уставът е приет във Винтерхур на 22 януари 1990 година.

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на Световно първенство за мъже и жени - ловци “ST. HUBERT” с кучета, работещи със стойка и шпаньоли
2009.11.28

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на изпитанията за ловни лайки на мечка-примамка в Русия
2005.10.27

2 ПРАВИЛНИК на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 УСТАВ на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК за развъдна дейност на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК на МКФ (FCI) за провеждане на изложби за всички породи кучета с присъждане на C.A.C.I.B.
2004.03.03

2 ПРАВИЛНИК на FCI за организиране и провеждане на състезания по АДЖИЛИТИ
2004.03.02

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на състезания за Европейската купа за континентални породи гончета (индивидуално)
2004.02.27

2 Oсновен правилник на FCI за участие в тестове и състезания за послушание в международен клас с присъждане на C.A.C.I.OB.
2004.02.24

2 ПРАВИЛНИК на FCI за Европейската купа Grande Quete за полеви изпитания за британски породи кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за континентални породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за участие индивидуално и по двойки за британски породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка
2004.02.20