Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на Световно първенство за мъже и жени - ловци “ST. HUBERT” с кучета, работещи със стойка и шпаньоли
2009.11.28

  Организационен Комитет
на Световния шампионат по лов
за кучета, работещи със стойка и шпаньоли

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО
ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ ЛОВЦИ
ST. HUBERT
ЗА КУЧЕТА, РАБОТЕЩИ СЪС СТОЙКА И ШПАНЬОЛИ

Одобрен на 19 октомври 2005 година
Валиден до 19 октомври 2010 година

Цели
Целта на световното първенство "St.Hubert” за мъже и жени ловци с кучета, работещи със стойка и шпаньоли е насърчаване и развитие при високо ниво на конкуренция на спортния дух на ловците и  възпитаването им в уважение към природата и околната среда, като се подчертават техните спортно-техничските и етични качества, както и вродените и придобити умения на кучетата, демонстрирани при упражняването на лова.

Член 1. Организационен комитет

1.1
Организацията на  Световното първенство "St.Hubert” за мъже и жени ловци с кучета, работещи със стойка и шпаньоли се извършва от Организационния комитет на световния шампионат по лов за кучета, работещи със стойка и шпаньоли.

1.2 Организационният комитет е отговорен за цялостното организиране на състезанието.

1.3 Нацията, на която Организационният комитет възлага практическата организация на световния шампионат по лов с кучета, работещи със стойка и шпаньоли, поема и организирането на световното първенство "St.Hubert” за мъже и жени ловци с кучета, работещи със стойка и шпаньоли. Това първенство се провежда в един ден между двата дни на Световния шампионат по лов с кучета, работещи със стойка.

1.4 Нацията организаторка на състезанието изпраща необходимите покани до участниците и в рамките на възможното (четири месеца преди състезанието) обявявя в програмата имената на съдиите, типа на терена и растителността, където ще се проведат изпитанията, а също така прецизира видовете дивеч, който ще бъде отстрелван. Тя трябва също така да обяви законовите изисквания и необходимата документация за вноса на оръжие, амуниции, изискванията за ваксинации и документи, необходими за влизането на кучетата в страната.

Член 2. Участие

2.1
Всяка нация, представена от своята Национална Федерация, или от своя национален орган на ловците, може да впише участник в индивидуалните листи, или отбор, или отбори (жени, мъже и мъже с шпаньоли), съставени от по двама ловци с различни кучета.

2.2
Състезателите трябва да са от националността на страната, която представляват и кучетата, които представят, трябва да са собственост на хора от същата националност.

* Изключение се допуска за участниците в първенството от отвъдморските страни, впредвид значителните такси за транспортиране на кучетата.

2.3
Всяка страна може да излъчи 3 (три) отбора, по един във всяка категория: жени, мъже и мъже с шпаньоли, но може да има и един резервен отбор.

2.4 Състезателите се пускат в различни серии, които не могат да надвишават 12 ловеца.

2.5 Включването на състезателите в сериите, както и редът на кръговете на състезанието се определят чрез жребий, който се тегли вечерта преди старта.

2.6 Двама състезатели от една страна (нация) не могат да се състезават в една серия.

Член 3. Технически представители

3.1
Страната-организатор излъчва технически представител за всяка една от предвидените серии. Тя се избират измежду ловците, познаващи правилника и имащи практически опит в големи международни състезания.
3.2 Техническите представители имат следните задачи:
а)
Придружават журито и го упътват по терена, който трябва да познават добре.
б)
Съблюдават за гладкото (безпроблемно) протичане на събитието.
в)
Преди началото на всеки кръг указват на председателя на журито терена, който ще обхожда състезателят, и припомнят на ловеца видовете дивеч, които страната-организатор е определила за отстрел по време на състезанието.
г) Получaват в края на всеки кръг състезателните протоколи, попълнени от всеки съдия и ги предоставят на секретариата на шампионата.
д)
Вземат всички необходими мерки за добро протичане на състезанието, като следят за регулярността и стриктното съблюдаване на разпоредбите на Правилника и на програмата.
е)
Разрешават на първа инстанция евентуални рекламации, предоставени им писмено от официалния придружител на отбора  съгласно чл.14.

3.3
Техническият представител на практика сътрудничи с журито, но не е компетентeн по отношение на влязла в сила оценка.

Член 4. Журита

4.1
Всяко от журитата се съставя от трима или двама съдии, избрани измежду категоризираните "St.Hubert” съдии, от националните листи, предоставени на Секретариата на Комитета.Те се формират съгласно
т. 3 на Правилника на Световния шампионат по лов с кучета, работещи със стойка.

* Ако е възможно, в журито следва да бъде включен също и съдия на FCI.

Члeн 5. Регистрация

5.1
К
ритериите за правата за регистриране на състезателите се определят от Организационния комитет.

5.2 Официалният представител на страната - член на Организационния комитет подпомага регистрацията.

5.3 Всяка страна участник трябва да заяви пред Секретариата на Организационния комитет два месеца преди датата на шампионата своето намерение за участие в изпитанията "St.Hubert”. В случай, че броят на страните участнички не надхвърля 12, Секретариатът, в съгласие със страната - организатор, може да отзове третото предвидено жури, уведомявайки лично и писмено всеки от съдиите, и да информира страната-организатор и членовете на комитета. Национална федерация на страната участник представя до три дни преди началото на събитието на Секретариата на страната-организатор следните данни за състезателите и евентуалните резерви:

а)
Име, презиме и адрес на състезателя;
б)
Име на кучето, порода, пол, дата на раждане и номер на вписване в породната книга, призната от FCI.

5.4
Резервата може да замести един от състезателите, до момента на извикването за състезателния кръг, като може да бъде заместен само състезателя, само кучето или и двамата.


Чл
eн 6. Изключения

6.1
Състезателите не могат да използват разгонени, агресивни или болни от заразна болест кучета.

6.2 Кучета, които са участвали в един кръг от състезанието, не могат да бъдат използвани от друг състезател в рамките на същото състезание.


Член 7. Турове

7.1
Ловецът със своето куче участва в един тур с продължителност 20 (двадесет) минути.

7.2 В границите на възможното, техническият представител предлага на всеки състезател постоянен терен за провеждане на тура си без прекъсвания. В посочените граници, състезателят има правото да избере терена, на който ще се представя.

7.3 В случай, че съдиите преценят, че терена е изчерпан преди края на кръга, времето за преместване не се отчита в продължителността на кръга.

7.4 Ловецът може да вземе минимум 6 патрона и може да използва само 4 от тях. Не може да се използва друга пушка освен двуцевка.

7.5 Той може да отстреля и прибере максимум 2 екземпляра дивеч от определените за отстрел видове.

7.6 В случай, че участникът е улучил само 1 екземпляр, без да може да го намери, му се дава еднократно възможност да изостави търсенето, за да се опита да отстреля и събере двата изискуеми екземпляра, но журито държи строга сметка за тази загуба на ранен дивеч. Ако след тази първа загуба на ранен дивеч състезателят рани друг, той не може повече да стреля по друг дивеч, преди да го е намерил.

7.7 Ако ловецът събере своите два екземпляра и му останат патрони, му се забранява да ги употребява, но той продължава тура си със заредено оръжие, за да даде възможност на журито да оцени докрай ловните му действия.


Член 8. Прекъсване на тура. Дисквалификация

8.1
Състезателят се дисквалифицира (участието му в състезанието се  преустановява) в случай, че стреля по неразрешен за отстрел дивеч. Той се отстранява от състезанието и ако стреля по разрешен, но кацнал, тичащ по земята без да е ранен, или отказващ да излети дивеч.

8.2 Журито може да прекъсне провеждането на състезателния тур и да елиминира състезателя, ако поведението му е опасно както за него, така и за другите.

8.3
Ако състезателят стреля по разрешен за отстрел дивеч, който не е бил предварително спрян или отработен от кучето му, той не може да придобие повече точки от тези, съответстващи на квалификацията „достатъчен” поради липсата на спортсменство, както е предвидено в член 9 по отношение на полагането на усилия от страна на ловеца. Ако той отстреля и прибере един такъв дивеч, не му се присъждат точките, предвидени в член 9.1 а) и б).

8.4
В случаи на извънредни природни катаклизми и в случаи на лоши атмосферни условия, които сериозно възпрепятстват дейностите в областта на лова съгласно местните закони, турът може да бъде прекъснат и изпитанието спряно по предложение на техническият делегат и постигнато съгласие с журито.


Член 9. Резултати (оценяване по точки)
За да се определи резултатът на състезателите, журито дава точки за всеки от следните три елемента при спазване на следната процедура:

9.1 Стрелба: Умения на ловеца (максимум 20 точки)
При условие, че всеки екземпляр от дивеча е бил предварително спрян от кучето, работещо със стойка, или отработен от шпаньола,
а)
отстрелян и прибран с един единствен изстрел дивеч се отсъждат
+10 точки

б)
При условие, че всеки екземпляр от дивеча е бил предварително спрян от кучето, работещо със стойка, или отработен от шпаньола, отстрелян и прибран с два изстрела се отсъждат +5 точки

в) За всеки екземпляр, пропуснат с един или с два изстрела се отсъждат (приспадат) - 5 (минус 5) точки

г) За всеки екземпляр от дивеча, отстрелян (паднал на земята мъртъв, или ранен) и който не е намерен и донесен се отсъждат (приспадат)
-10 (минус 10) точки.

9.2
Освен това, журито може да присъди 30 точки максимално за оценяване работата на кучето, според условията, описани в член 10.

9.3 Общата сума на точките, присъдени от журито могат да бъдат максимум 100.


Член 10. Критерии за оценяване

10.1
За да се запази обективността на оценяването и с цел подчертаване на спортния и възпитателен дух на първенството се спазват следните правила:
а)
Всички състезатели трябва да завършат кръга си от изпитанието, освен в случаите, описани в чл.8. Базирайки се на правомощията си за оценка на поведението, показано от състезателите по време на изпитанието, за журито са валидни елементи, за които то може да дадеда максимум до 50 точки.

б)
За поведението на кучето могат да се присъдят максимум 30 точки, при условие, че то задължително е изпълнило и втория елемент от работата си – апортиране на дивеча.

в)
Броят на присъдените точки за екземплярите отстрелян дивеч (максимум 20) е резултат от аритметично сборуване, без да се вземат предвид всички останали критерии.

10.2 Калкулирането на точките, съгласно подточки
a), б) и в) не следва да е свързано. Отделните елементи се оценяват самостоятелно.

Оценяване на ловеца

10.3 Журито оценява демонстрираното от състезателя поведение с максимум 50 точки. Те се присъждат по следните критерии:

1) За възпитание и просветеност в ловното изкуство:
максимум 15 точки.
2) За сигурност и квалификация : максимум 20 точки.
3) За спортсменство: максимум 15 точки.

10.3.1 Възпитание и просветеност в ловното изкуство.
Оценява се поведението на състезателя в съблюдаване на нормите(правилата) на лова и на уважение към природата и околната среда. Специално се държи сметка за следните норми на поведение:

 -
Състезателят трябва във всеки момент да бъде в състояние да изчисли дистанциите до пътищата и постройките така, че да може да проведе гладко ловното упражнение (задача) по време на целия изпитателен тур;
 
- Състезателят трябва да притежава в адекватна мярка чувство за уважение към собствеността на другите, като се вземе предвид, че обикновено упражняването на лова се извършва на терен, принадлежащ на друг собственик, трябва да се отчете грижата, с която състезателят избягва провокирането на щети, както от другите, така и от него. Избягването да се събират гилзите се счита за тежък недостатък, с изключение на доказана и очевидна невъзможност за това;
- Оценява се връзката на ловеца с неговото куче, и неговия начин да го управлява. Реакциите в случай на съществена грешка и на ловеца и на кучето се оценяват равностойно.

10.3.2 Сигурност и квалификация.
Наблюдава се и се оценява съблюдаването от страна на ловеца на правилата за сигурност по време на протичането на целия изпитателен тур
, така че да не нанесе вреда не себе си или на другите, а също
и комплекса от технически познания, целейки възможно най-безопасното завършване на първенството.
При оценката се имат предвид следните критерии за поведение:

 -
Начинът, по който се носи пушката, когато ловеца е сам, в близост до журито или до присъстващите на изпитанията.
 
- Маниерът да се държи пушката в готовност за стрелба (заредена), още повече ако пръста е поставен върху предпазителя, се счита за тежък недостатък.
 -
 Оценява се поведението на състезателя в момент на изправяне пред препятствия или в близост до опасни терени. Предпочита се в такъв случай ловецът да извади патроните от оръжието, и по такъв начин да го държи под пълен контрол.
 
-
 Като недостатък се оценява използването на пушката за прогонване на дивеча от храстите.
 
- Оценява се съобразно с нивото на трудност поведението на състезателя, който бързо е намерил дивеча и е провел по адекватен начин своя изпитателен кръг в обрасла, както и повече или по-малко неравна зона на определения му терен.
 - Оценява се съответствието между определения за отстрел дивеч и избора на типа патрони и пушката, която състезателят  използва.

10.3.3 Спортсменство (спортен дух).
Очаква се спортсменско поведение на ловеца по отношение на дивеча и кучето му. Оценката се дава по следните правила на поведение:

 -
Като отрицателно се отчита поведението на състезател, който след като е ранил дивеча, изоставя неговото търсене, за да продължи с отстрела и прибирането на двата изискуеми екземпляра. След това възобновява търсенето на първия ранен дивеч.
 
- Оценява се коректността, етичността и спортсменството в поведението на състезателя по отношение на другите състезатели, съдиите и организаторите.
 
- Като тежък недостатък се отчита всеки опит опитът да се стреля по дивеч извън обхвата за стрелба, или по посока към публиката.
 
- Журито изследва и оценява състоянието на събрания дивеч, за да се увери дали той е бил разкъсан от изстрела.

10.4 В случай, че кучето донесе изнемощял, или отстрелян от друг състезател дивеч, съдийството не го отчита, но го има впредвид при оценка работата на кучето. Донесеният екземпляр не се зачита към изискуемия брой екземпляри. Той не следва да бъде запазен от състезателя, но се предоставя на обслужващия персонал, присъстващ на терена.

10.5 Журито отдава специално вниманието на това, което може да бъде определено като съществени правила на техниката - например: сътрудничеството между състезателя и неговото куче, способността на състезателя да избере най-добрия терен с оглед възможно най – бързото откриване на дивеча; пазенето на тишина по време на търсенето, за да се приближи възможно най-много до дивеча.

10.6 Извън основните правила, които се вземат основно под внимание, позволяващи най-доброто протичане на състезателния кръг, журито държи сметка и за техниките, които се употребят по време на изпитанието, с оглед на атмосферните условия, вида
на терена, видовете разрешен за отстрел дивеч и др.


Оценяване на кучето

10.7 Журито има на разположение 30 точки за оценяване на качествата и поведението на кучето. Действията на представеното куче се оценяват по критерии, съобразени с нормалното протичане на лова, а именно:

Аспекти на обучението

10.7.1 Журито оценява с максимум 15 точки хармоничното общуване, което би трябвало да съществува между ловеца и неговото куче. То оценява включително качеството на обучението на кучето, неговото послушание, ефективност, систематичност на търсене, неговото маркиране на дивеча (или отработването му за шпаньолите), неподвижноста му по време на излитането на дивеча и изстрела, качеството на апорта и меката му захапка.

Вродени качества

10.7.2 Журито оценява с максимум 15 точки замирането в стойка на кучето (или отработването на дивеча за шпаньоли), вродените му качества да намира дивеч, стила и скоростта му, които трябва да са присъщи за породата, маниера на търсенето му и начина, по който държи главата си, остротата на обонянието му, адаптивността му към терена и неговото завишено внимание при увелична плътност на дивеча.


Член 11. Скала за оценяване

11.1 За уеднаквяване на съдебните решения между различните серии, съдиите се ръководят от следната скала на точкуване за оценяване на квалификацията на ловеца и кучето:

 

Ловец
(върху 50 точки)

Куче
(върху 30 точки)

Недостатъчна

0 - 10

0 – 4

Достатъчна

11 -15

5 – 10

Добра

16 - 29

11 – 15

Много добра

30 - 40

16 - 25

Отлична

41 - 50

26 - 30

Член 12. Класиране и титли

12.1 В случай на осъществяване на две или повече серии, за присъждане на индивидуалната титла, първият класиран във всяка серия, при условия, че е придобил най-малко 60/100 (шестдесетсет от 100 възможни точки) и ако той е отстрелял най-малко един екземпляр
от дивеча, участва на бараж, който се провежда в един кръг, намален на 15 минути.

12.2 Формирането на журито на баража се извърши по следния начин:

 -
Изключват се съдиите от националността на състезателите.
 - 
Оставащият председател, е и председател на това жури. Ако останат повече председатели, председателят на това жури се избира чрез жребий. Ако не е останал нито един председател, за такъв се определя на случаен принцип този, чието име е изтеглено първо.
 -
После, чрез жребий се определят двамата члена измежду останалите съдии, за предпочитане от другите серии, различни от тази на председателя, и ако е възможно, от всяка серия, като се препоръчва
(в рамките на възможното) тримата съдии на баража бъдат от различни националности.


А. Индивидуална титла

12.3 Баражът се изпълнява соло (индивидуално) на еднакъв тип терен.

12.4 Състезателите, извикани на бараж се класират според точките, придобити по време на този единствен бараж.

12.5 Титлата „Световен шампион по лов St.Hubert” може да бъде присъдена на един единствен състезател, който е придобил най- малко 60 точки в своя тур, и ако той е отстрелял и събрал най- малко един екземпляр от дивеча. В случай на бараж, победителят от баража се обявява за „Световен шампион по лов St.Hubert” за цялата година и на него и кучето му се връчва диплом.

12.6 Първите места в индивидуалното класиране се определят измежду участниците в баража, според класирането и получения брой точки в него.
*Ако има в две серии, на първо и второ място се класират победителите в сериите, според броя на получените точки. Третото място се определя след бараж между състезателите, класиралите се на второ място в двете серии.
** Ако има проведени три серии, на 1во, на 2ро и  на 3то място се класират победителите в сериите според броя на получените точки от баража.

12.7 Следващите места в класирането се определят съобразно придобитите от всекиго точки в неговия кръг в съответните серии.

12.8 В случай на равенство на точките в индивидуалното класиране, предимство се дава на състезателя, който е придобил по-добър резултат в оценката като ловец. Ако има равенство и на това ниво, предимството се отсъжда на състезателя, чието куче е получило по-висока оценка.


Б. Отборно класиране

12.9 Отборното класиране се извършва по следния начин:

Първият от всяка серия получава 1 точка

Вторият от всяка серия получава 2 точки

.................................... и така нататък.

Така придобитите точки от двамата състезатели от отбора се сборуват и за  „Отбор Световен шампион по лов Св. Хуберт” за текущата година се определя този, който е придобил най-малко точки.

12.10 За присъждане на титлата, в случай на равенство, предимство ще бъде дадено на отбора, в който и двамата ловци съберат повече точки при оценяването „Ловец” (чл.9.2), и в случай, че равенството съществува отново, предимство ще бъде дадено на отбора, който събере повече точки за оценката „Куче” (чл. 9.3)


Член 13. Награди

13.1 Определянето и изработването на призовете за победителите в индивидуалното и в отборното класиране е поверено на страната - домакин на Световния шампионат по лов.


Член 14. Контестации (Обжалване)

14.1 Решенията на журито са безапелационни.

14.2 Контестациите, които не могат да бъдат отнесени към критериите на съдийството, трябва да бъдат предоставени писмено на техническите представители от официалния придружител на отбора.

14.3 Въпреки подадена контестация срещу участието на даден състезател, той може да участва като резерва.

14.4 Контестацияите трябва да бъдат придружени от документ за платена такса „обжалване”, определяна всяка година от Организационния комитет, която е с нарастващ размер в зависимост
от нивото на инстанцията (първа или апелативна).

14.5 Ако обжалването е основателно, таксата се възстановява. В противен случай се предоставя на организатора на първенството.

14.6 Контестациите трябва да бъдат предявени пред техническия представител най-късно един час преди края на състезанието (включително баража).

14.7 Техническият представител трябва да вземе решение по предявеното обжалване на първа инстанция в часа на нейното представяне.

14.8 Решението на техническия представител може да бъде предмет на обжалване пред Организационния комитет чрез депозиране на запитване до Секретариата или до Председателя, не по-късно от един час, след като техническият представител е върнал своето решение на първа инстанция.

14.9 Организационния комитет предоставя своето решение по същността на обжалването в 24-часов срок след депозирането на жалбата пред него.

14.10 Обявяването на резултатите от състезанието се отлага до произнасяне на решението по обжалването.


Член 15. Публика

15.1 Публиката, присъстваща на състезанието, трябва да се държи възпитано, без да препятства протичането на изпитанията, нито да демонстрира каквото и да е съдийство. Тя трябва да се съобразява с предписанията, в мярката наложена от техническите представители,
от организаторите, така също и от обслужващия персонал. Нарушителите се отдалечават от терена на изпитанията.


Член 16. Други правила

16.1 Относно това, което изрично не е предвидено в този Правилник, се прилагат правилата на Регламента на Световния шампионат по лов
с кучета, работещи със стойка и шпаньоли.

16.2 Този правилник е одобрен в настоящата му формулировка по време на срещата на Организационния комитет, проведена в Дания,  Вилдберг-Илланд на 19 октомври 2005 година.

Настоящият текст става приложим в продължение на пет години от датата на версията от 2005 година. През този период не могат да бъдат правени никакви промени.

Превод от френски:
Тодор Аждерев – член на Национален клуб „Ваймаранер - България”


                                                dogbg.net 2009

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на Световно първенство за мъже и жени - ловци “ST. HUBERT” с кучета, работещи със стойка и шпаньоли
2009.11.28

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на изпитанията за ловни лайки на мечка-примамка в Русия
2005.10.27

2 ПРАВИЛНИК на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 УСТАВ на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК за развъдна дейност на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК на МКФ (FCI) за провеждане на изложби за всички породи кучета с присъждане на C.A.C.I.B.
2004.03.03

2 ПРАВИЛНИК на FCI за организиране и провеждане на състезания по АДЖИЛИТИ
2004.03.02

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на състезания за Европейската купа за континентални породи гончета (индивидуално)
2004.02.27

2 Oсновен правилник на FCI за участие в тестове и състезания за послушание в международен клас с присъждане на C.A.C.I.OB.
2004.02.24

2 ПРАВИЛНИК на FCI за Европейската купа Grande Quete за полеви изпитания за британски породи кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за континентални породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за участие индивидуално и по двойки за британски породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка
2004.02.20