Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на изпитанията за ловни лайки на мечка-примамка в Русия
2005.10.27

1. До изпитанията за лайки на мечка-примамка се допускат кучета, работещи индивидуално и  двойки (работещи съвместно кучета, които принадлежат на един или различни собственици – двойки, които са настървявани и работят заедно, и са регистрирани в ловните организации като двойка). Правилата за изпитанията на индивидуално работещите кучета и на двойките са еднакви. Дипломът се присъжда на двойката като работна единица. 
2. На изпитанията се разкриват и оценяват следните качества и свойства на лайките: отношение към следата и животното; смелост и облайване; злоба и прилагане на захвати, ловкост, настойчивост.
3. Отношение към следата и животното – реакцията на кучето на миризмата и вида на следата и на самото животно.
4. Смелост и облайване – поведение на кучето пред животното, характер и увереност на облайването.
5. Злоба и прилагане на захвати – злоба, проявена към животното, темперамент и силно желание за работа, сила и правилен захват на животното от кучето.     
6. Ловкост – способността на кучето да се предпазва от нападението и ударите на животното.
7.
Настойчивост – начинът, по който кучето върви по следата и преследва местещото се животно.
8. На изпитанията работата на кучетата на мечка-примамка се оценява по следната скала на максимален брой точки, посочени в Таблица 1:

Отношение към следата и животното

Смелост и облайване

Злоба и използване на захват Ловкост Настойчивост Общ брой точки:
15 25 25 15 20 100

9. Диплом за ловни качества се присъжда на лайките при получаването на следните минимални оценки, посочени в Таблица 2:

Степен на диплома Общ брой точки: За смелост и облайване За злоба и използване на захват За настойчивост
I 80 20 20 16
II 70 18 18 14
III 60 16 16 12

Забележки:
1. Кучета, които не са осъществили захват, но имат не по-малко от:
а) за отношение към следата и животното – 12 точки
б) за смелост и облайване – 16 точки,
в) за настойчивост – не по - малко от 14 точки
при общ брой точки по-малко от 60 не могат да получат диплом с по-висока степен от III като работещи в бърлога (“берложница”).
Дипломите се присъждат само при индивидуално участие.
2. При работата по двойки ако една от лайките не осъществява захват, на двойката не може да се присъжда диплом, по-висок от III степен.

10. За провеждане на изпитанията мечката трябва да бъде с тегло не по-малко от 80 кг (желателно е да е самец) и до изпитанията да не се отглежда в жилищно помещение или заедно с домашни животни.
11. Изпитанията се провеждат целогодишно в ловните стопанства.
12. Преди изпитанието на всяко куче мечката, която е на верига (или на две вериги), се води на разстояние 150-200 м, след което се привързва на верига с дължина не по-малка от 8-10 метра, която се закача на поне 40 м  дълга жица.  Препоръчително е колелцето на веригата, което се движи по жицата, да се обшие с кожа или да се омотае с въженце. 
13. Съдиите се разполагат на 40-60 крачки от животното, от противоположната по отношение на следата страна така, че да виждат движението на мечката по жицата. Един от съдиите остава на следата за наблюдение на работата на кучето по следата. Насъскването на кучето от водача му се забранява.
14. Поредното куче се пуска да претърсва близо (на 15-20 м) от следата на животното на разстояние не по-малко от 120 м от мечката.
15. Кучето се отстранява от изпитанията и се оставя без оценка с обяснение на причините за дисквалификацията ако в продължение на 5 минути то не е тръгнало по следата независимо от насъскването му от водача.
16. По усмотрение на съдийската комисия, кучето може да бъде допуснато за участие до 3 пъти – всеки по 10 минути.

Ориентировъчна скала на оценките и примери за отнемане на точки при изпитанията на лайка на мечка-примамка:
Изисквания за максимален брой точки / Недостатъци за отнемането им Максимална оценка Ориентировъчен брой отнети точки
1. Отношение към следата и животното
При пресичнето на следата кучето трябва да я усети уверено и мълчаливо да тръгне по нея до животното.
15  
Отначало се движи неуверено по следата, но след това се поравя и тръгва към животното.   

до 5 точки

Върви неохотно по следата, опитва се да се върне при собственика си, но след насъскване улавя следата и намира животното.  

5 - 10 точки

Лае по следата.   

8 - 10 точки

2. Смелост и облайване
Кучето трябва да стигне до животното без спиране, да се нахвърли, а след това настървено да го облайва като в удобен момент се хрърла към него и осъществява захват. 
При работа в двойка ако едното куче е нападнато от животното, другото трябва смело и активно да се нахвърли върху него и чрез опити за захват да привлече вниманието му. 

25

 
Облайва настървено животното, но отдалеч.  

8 - 10 точки

Облайва животното отдалеч вяло и неуверено.   

10 - 12 точки

При работата в двойка не се нахвърля на животното когато второто куче е нападнато.    

10 - 12 точки

Когато открие животното, кучето не започва да го облайва, докато не се приближи водача му.   

8 - 10 точки

3. Злоба и прилагане на захвати
При улавянето на следата, кучето трябва с цялото си поведение да покаже злоба към животното, злобно да се нахвърля и (докато не го спрат) да извършва чести, силни захвати навсякъде, където може да достигне отдалечаващото се животно освен по шията  и главата.

25

 
Хапе животното, но неуверено и безболезнено.   до 8 точки
Не хапе на място.   до 1 точка
Не хапе отдалечаващото се животно.   10 - 15 точки
4. Ловкост
Кучето трябва да облайва животното отблизо, да се нахвърля върху него и, хаепйки го, бързо и ловко да се измъква от ударите на защитаващото се животно.
15  
Не успява да се измъква от атаките и  ударите на животното.   8 - 12 точки
При работа в двойка кучетата си пречат взаимно.   6 - 8 точки
5. Настойчивост
Кучето трябва да облайва животното до издането на водача си.
20  
Престава да облайва, разсейва се.   6 - 8 точки
Престава да облайва, разсейва се, тръгва към водача си.   8 точки
Престава да облайва и повече не се доближава до животното.   9 - 10 точки

Превод: dogbg.net 2005

Благодарим на г-н Евгени Кацарев - един от приятелите на нашия проект още от създаването му - за предоставения правилник, който чудесно се допълва със статията на В. Григориев "Работата на лайката на мечка-примамка" в секция "ТРЕНЬОР"!

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на Световно първенство за мъже и жени - ловци “ST. HUBERT” с кучета, работещи със стойка и шпаньоли
2009.11.28

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на изпитанията за ловни лайки на мечка-примамка в Русия
2005.10.27

2 ПРАВИЛНИК на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 УСТАВ на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК за развъдна дейност на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК на МКФ (FCI) за провеждане на изложби за всички породи кучета с присъждане на C.A.C.I.B.
2004.03.03

2 ПРАВИЛНИК на FCI за организиране и провеждане на състезания по АДЖИЛИТИ
2004.03.02

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на състезания за Европейската купа за континентални породи гончета (индивидуално)
2004.02.27

2 Oсновен правилник на FCI за участие в тестове и състезания за послушание в международен клас с присъждане на C.A.C.I.OB.
2004.02.24

2 ПРАВИЛНИК на FCI за Европейската купа Grande Quete за полеви изпитания за британски породи кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за континентални породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за участие индивидуално и по двойки за британски породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка
2004.02.20