Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Треньор

2 Лов на лисици с гончета
2005.03.11

Лисицата е нерядък трофей на нашите ловци с гончета. В повечето случаи я отстрелват попътно – по време на лов на зайци. Срещата с лисицата може да е както в местата, където живее заекът-беляк в големите горски масиви, така и в полето, където е царството на заека-русак.
Заекът е активен само през нощта – той
не оставя дневни следи, а миризмата от късното му преминаване бързо изветрява. Откъснал се от следата си, затаилият се заек изчаква да премине опасността без да се издава. За да го открият през деня, гончетата трябва да го вдигнат от лежанката му.
Лисицата се държи различно. Понякога и доста след разсъмване тя продължава да броди, търсейки храна. А ако е гладна, продължава да търси нещо за ядене през целия ден като оставя след себе си следа със силна миризма. Гончетата много рядко се натъкват на дълбоко спяща лисица. Като правило те попадат на още пресните следи и по тях се добират до дивеча. Ако в района има зайци и лисица, гончетата намират най-напред лисиците.
Миризмата на лисицата е много силна. При благоприятни обстоятелства кучетата могат да уловят горещата още следа на разстояние до 10 метра. При преследването гончето усеща не оставената при съприкосновението на лисицата с почвата миризма, а, както изглежда, тази, която се носи във въздуха след зверчето. Ако в снега по бяла пътека вървите по оставените следи от лисицата и преследващото я гонче, може да видите, че следата на кучето се отклонява от тази на лисицата по два-три метра в ляво или дясно според посоката на вятъра. Същото се забелязва и при работата на заек на гончета със силено обоняние, но в много по-малка степен.  Безусловно лисицата е “по-миризлива” от заека, но пък неговата миризма сякаш е по-устойчива и се запазва по-дълго. Допирът до лисицата оставя върху ръкавицата лесно доловима от човека миризма, която още след 2-3 минути изчезва. Очевидно е, че летливостта на ефирните елементи, които образуват миризмата на лисицата, е много голяма. За бързото “изстиване” на следата говори и краткото време, в което гончетата могат да уловят миризмата на мерналата им се лисица.
Умереното поощрително подвикване при лов на лисици е необходимо – без него е невъзможно да направлявате претърсването на гончетата. (Въпросът за поощрителното подвикване се разглежда подробно в статиите на А. Стручков,  Б. Марков и М. Сергеев в същата секция – б.р.) Въпреки мнението на много ловци, гласът на водача не кара лисицата да изпада в паника и да бяга надалеч. Тя е свикнала с гласовете на ловците, лая на кучетата и другите звуци на гората. Ако те се приближават, лисицата се отдръпва настрани и умело отбягва неприятните срещи. Не са редки случаите, в които този хищник, който масторски се прикрива в границите на действие на гончетата, (случайно) става жертва на изстрела на ловеца заради вдигнатия шум.
Лаят на гончетата на миризмата на лисица – това е знак, че са изпуснали следата и. Горещата следа на хищника е къса. Обикновено след кратко претърсване гончетата скоро вдигат лисицата. Отдалеличият се на километри хищник е недосегаем за гончетата: следата му вече е изстинала. Намирането на хищника на такива дистанции не е нищо друго освен преследване на отдалечилата се и намираща се в движение лисица.
Вдигнатата от убежището си лисица обикновено прави един-два неголеми кръга (понякога по-малки от тези на заека-беляк). Този първи етап на лова е подходящия момент за успеха. Когато разбере, че няма да се отърве от гончетата, лисицата започва да прави големи кръгове. Задържа се в гъсталака или в блатата. Когато направи (и) там кръг или осморка, се придвижва към други терени. В големи горски масиви тя може да увлече гончетата на 5-10 км. Преследваната лисица избягва откритите пространства. От храст на храст, в овразите тя преминава през най-тесните места. В кории или блата, обкръжени от полета, където я преследват с хрътки, лисицата дълго се задържа в ограничения участък, в който се е озовала. Изтощена от преследването, не намерила убежище, тя се стреми да се избави от врага като избира най-неудобния за кучетата път. В блатата лисицата прескача по буците пръст и гази във водата, минава по леда на рекички и ручейчета, лесно се изкачва и слиза по почти отвесните стени на овразите, промъква се под повалени от бурите дървета, без страх пресича шосета и железопътни линии.
Атмосферните условия и обстановката в гората влияят на големината на описваните кръгове от вдигнатите и подгонени зайци и лисици. Във ветровито и влажно време и преди настъпването на листопада, във все още притихналата гора дивечът се движи пред ловците на по-тесни кръгове, от колкото в тихи, сухи дни в обезлистената есенна гора. Големината на кръговете зависи и от настойчивостта на гончетата и силата на гласовете им като в такива случаи лисицата реагира по-рязко от заека. Само веднага селд вдигането на хищника преследването е равномерно. След това периодите на усилена работа на гончетата се редуват в многобройни моменти на настъпила тишина и изгубване на следите. С майсторство, присъщо само на лисицата, тя намира начин да се избави от настойчивото преследване.
За лисицата дупката не е само жилище в периода на възпитание на потомството. Тя посещава “дома” си от време на време през цялата година. Преследвана от гончетата, лисицата охотно се приближава към дупката, където не веднъж се е спасявала при опасност или лошо време и си е отдъхвала спокойно след странстване из околностите. Но този хищник рядко, само в краен случай се възползва от възможността да се скрие в дупката. Аз често съм намирал свежи следи от лежанки на вдигнати от гончетата лисици – те не са се скрили, а са се отдалечили в гората. Самт гонче рядко заставя лисицата да се скрие в дупката си. Няколко гончета вече по-често могат да направят това. Може би лисицата избягва да се крие така поради инстинктивния си страх от обсада. Та нали склонността на кучетата да се пъхат в дупките, а на човека – да изравя и да опушва животното в убежището му – съпровождат лисичия род поколения наред.
За най-подходящо място за лов на лисици се счита пролуката към входа на дупката. В практиката това мнение не намира потвърждение. По време на лов не винаги е възможно да се намери и своевременно да се заеме позиция до входа на дупката. Но и вече заел мястото си, ловецът не може да бъде уверен, че ще остане незабелязан от хищника. Лисицата се приближава към дупките много внимателно. С острото си зрение и усет веднага открива опасността. Ако е забелязала нещо подозрително, преследваната лисица, дори и да е ранена, повече няма да се приближи до дупката.
Макар и само приблизително, местонахождението на пролуката към дупката на лисицата може да определи само ловец, който много пъти е ловувал в тази местност. Сведенията за дупките на този хищник, които съществуват в ловната литература, са малко. Процесът на лова е бърз, една ситуация се сменя с друга. Всеки терен е специфичен, изисква особено ориентиране. В конкретната обстановка ловецът може да разчита само на своя опит и слука. Когато се придвижвате напред след преследващите дивеча гончета, не навлизайте в задънени оврази и блата, където стрелбата е неефективна, можете да затънете и да изгубите слухов контакт с гончето. Като се придържа към горските пътища и просеки ловецът запазва оперативността си, може бързо да се придвижва и да се съобрази с посоката на преследване. Сменяйки позициите си, стрелецът ще избере място, от където е възможно да излезе хищникът и е удобно за отстрел. Лисицата може да се появи направо от храсталака или по незабележима пътечка, понякога даже по черен път.

При лов с гончета е много по-трудно да се отстреля лисица, от колкото заек. Достатъчно е ловецът да се открои на фона на гората с неподходящи на цвят дрехи или да помръдне, за да хищникът да смени с мълниеносно движение посоката на пътя си. Лисицата ще излезе пред ловеца само при попътен или страничен вятър. От момента на вдигането и ловците не трябва да издават присъствието си. Ако усети хората, които я дебнат в гората, лисицата ще поведе гончетата към други терени. След като е заел позиция, ловецът трябва през цялото време да бъде гото за срещата с преследвания дивеч и да произведе майсторски изстрел. Челният изстрел само осакатява лисицата като я заставя да се скрие в дупката си. Както всеки друг хищник, лисицата може да бъде свалена на място само със страничен изстрел от 30-40 метрa. По лисици есенно време се стреля със сачми №2 или №1, а през зимата - с №1 или №0.
През ранната есен гончетата често преследват поотрасналите вече лисици. Но едрите млади хищници са много издръжливи. Самт гонче не може да ги догони по горските пътеки. Групата гончета няма да позволи на лисицата на хитрува,  тя няма време за почивка и, макар и рядко, даже попада в зъбите на кучетата. След падането на първия пръхкав сняг преимуществото е на страната на по-силното животно: гончето. В зависимост от височината на снежната покривка, в гори без открити полета настойчивото гонче преследва лисицата от 1 до 4 часа. След уплътняването на снежната покривка хищниците стават недосегаеми.
Ловците с гончета правилно са забелязали навика на лисицата да се придвижва по-спокойно и с по-малки кръгове, когато я преследва едно гонче, от колкото когато я преследва група, която очевидно се отъждествява от хищника с глутница, от която той инстинктивно много се бои. Известни са ми няколко случая когато едра, силна лисица, усетила след себе си един страхлив и нерешителен преследвач в открита местност, се престорва, че напада кучето, а то, подвило опашка, се втурва да бяга на където му видят очите.
Злобата към червения хищник е дълбоко вродено свойство на чистокръвното гонче, което винаги предпочита да гони лисица пред заека. Пристрастяването на гончето към лова на лисица може да се развие и в процеса на настървяването му. Ако започнете от този хищник, след няколко поредни опита младото гонче много лесно и по-бързо, от колкото при настървяването на заек, ще придобие майсторство и често се превръща в страстен преследвач на лисицата, но вече не може да се научи да гони заек – невъзможно е.
Младите гончета се стряскат и не винаги изваждат от дупката лисици-побойници, които се опитват да захапят по муцуната приближилото се куче. Страхливото /боязливото/ гонче, което е попаднало в такава схватка, за дълго се отказва да работи на лисица. Ловецът не трябва да допуска това!

Е.Шмит
(Списание “Охота&Охотничье хозяйство” бр.10/1976)

Тази статия публикуваме отново по предложение на г-н П. Т. Петров – ентусиазиран почитател на лова с гончета и председател на Български национален клуб “Сръбско трицветно гонче”!
Превод: dogbg.net

 

 Треньор

2 ЛОВ С БОРЗОЙ – занимание (не само) за царе и аристократи
История и специфика на лова с борзои

2007.07.27

2 ЛОВ на водоплаващ дивеч с пудел
2007.05.21

2 Отново ЕКШЪН в сърцето на Добруджа
XII Събор на ловното куче Хитово 2005

2005.09.29

2 ЗА ЛОВА НА ЛЕЩАРКА ... и руската салата
2005.03.17

2 Лов на лисици с гончета
2005.03.11

2 Дрeсировка, настървяване и лов с гончета
2005.02.11

2 Указания за обучение на ловни кучета с изкуствени мизирми на дивеч
2005.01.25

2 На лов с младо гонче
2005.01.19

2 XI Събор на ловното куче - off road изпитания за хора и кучета
2004.09.06

2 Настървяването на гончетата
2004.07.23

2 Какво означава хендлинг и какъв е истинският хендлер
2004.05.20

2 Етика на хендлера
2004.05.19

2 Когато се движим в ринга
2004.05.10

2 Изборът на ловно куче от породите лайки
2004.03.12

2 Работата на лайката на катерица
2004.03.11

2 Работата на лайката на мечка-примамка
2004.03.10

2 Ски джоринг - научи се сам!
2004.02.09

2 Мъшинг и ски джоринг - зимните спортове с кучета (Част I)
2004.01.20

2 Мъшинг и ски джоринг - зимните спортове с кучета (Част II)
2004.01.20

2 Х Събор на ловното куче Хитово 2003
2003.09.13

2 Избор и покупка на обучено ловно куче-птичар
2003.07.23

2 Опреснителен курс за Вас и Вашето куче
2003.07.04

2 Пазете се от предразсъдъците!
2003.05.01

2 Коя е МОЯТА порода ловно куче?
2003.04.21

2 Подготовка на ловното куче преди и след ловния сезон
2003.03.31