Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Ваймаранер клуб

2 ПРАВИЛНИК за селекция и развъждане на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2004.03.24

I. Общи положения
Клубният правилник за селекция и развъждане на Национален клуб “Ваймаранер – България” (НКВБ) и правилниците за селекция и развъждане (ПСР) на БРФК и Международната Киноложка Федерация (FCI) са задължителни за всички членове на клуба.
ПСР на НКВБ способства за развитието на планомерна селекция и развъждане на функционално здрави расови кучета със стабилна психика.
Компетентна и отговорна за селекцията и развъждането е Комисията по развъдна дейност (КРД) на НКВБ. Нейната дейност включва наблюдение и контрол на селекцията и развъждането, различни форми на консултации за селекцията и развъждането, както и водене на клубната селекционно-развъдна книга.
Комисията по развъдна дейност организира пролетни и есенни тестове за допускане до развъдна дейност като издава съответен сертификат за годност за развъдна дейност на издържалите тестовете кучета.
При направени изменения или допълнения на Правилника за селекция и развъждане на НКВБ валидният текст на ПРС незабавно се изпраща в три екземпляра до седалището на БРФК.
В Национален клуб “ВАЙМАРАНЕР – България” не се допуска селекционно развъждане от страна на професионални търговци на кучета.
II. Право на селекция и развъждане
За развъдчик се счита собственикът или наемателят на кучката към момента на покриването, който е член на НКВБ и има регистрирано име на развъдник в БРФК и Международната Киноложка Федерация (FCI).
Даването под наем на кучка за селекционно развъждане трябва да бъде уредено с писмен договор между собственика и наемателя на кучката и одобрено от Комисията по развъдна дейност на НКВБ.
III. Консултация за селекция и развъждане
Комисията за развъдна дейност осигурява различни форми на консултации на развъдчиците и контролира селекционното развъждане на породата. Част от дейността на КРД е организирането на обучение на собствениците на кучета от породата ваймаранер за подготовката им за явяване на тестове за годност за развъдна дейност.
Тестовете включват: Проверка на вродени ловни качества и инстинкти, реакция на изстрел от ловна пушка.
Екстериорни оценки кучетата получават при участието си в клубни, национални и международни киноложки изложби в страната и чужбина.
IV. Предпоставки за селекционно развъждане, селекционно-развъдна дейност
1. До развъдна дейност се допускат само здрави кучета със стабилна психика, записани в КСРК на НКВБ, призната от БРФК. Отглеждането и храненето на кучетата трябва да бъде съобразено с вида и потребностите им.На кучетата за селекционно развъждане и кученцата трябва да бъде осигурено максимално добро отглеждане в подходящи условия или в развъдник за расови кучета.
При неспазване на условията за правилно отглеждане на кучетата и малките кученца КРД има право да изиска от Общото събрание на НКВБ да изключи от редовете си нарушилия тези правила разбъдчик, както и да отнеме правото му за развъждане на кучета от породата ваймаранер.
2. Основни положения
Минимално допустимата възраст за селекционно развъждане не бива да бъде под 18 месеца. Максималната допустима възраст за селекционно развъждане на кучката може да прехвърли деветата година само в обосновани единични случаи. Майката може да отгледа толкова кученца, колкото позволява кондицията й.
В годината се допуска не повече от едно раждане; ориентировъчен е денят на покриването.
При големи кучила КРД могат да поставят допълнителни изисквания, например използване на дойка включително и от друга порода, определяне времето за следващото покриване на кучката и специални проверки на състоянието на кученцата.
За чифтосване на роднини I степен (братя и сестри; родители и деца) в близкородствено съешаване се изисква съгласието на КРД на НКВБ. Ако такова близкородствено съешаване е неуспешно, то КРД категорично забранява втори опит със същите кучета.
КРД категорично забранява кръстостването на представители от двете разновидности на породата ваймаранер: късокосмест и дългокосмест.
3. Селекционно-развъдна дейност:
При селекционно-развъдната дейност се прави следната класификация:
а/ За селекционно развъждане са допуснати всички кучета, записани в селекционно-развъдната книга, признати от БРФК, които отговарят на установените от КРД на НКВБ изисквания във връзка със здравословното състояние /например степен на ТД/, психика, възраст, промеждутък между две кучила.
б/ За селекционно развъждане са препоръчани кучета с качества, надхвърлящи тези показатели по критериите на НКВБ.
в/ За селекционно развъждане не се допускат:
- кучета с пороци, изключващи възможността за селекционно развъждане, например: слаба психика, проявен страх от изстрел при явяване на 3 (три) поредни теста; вродена глухота или слепота, заешка устна, отворено небце, значителни зъбни дефекти, челюстни дефекти, епилепсия, крипторхизъм, монорхизъм, албинизъм, дефекти в окраската, доказана тежка ТД, скелетна деформация и т.н.
V. Име на развъдник и защита на името на развъдник
1. Значение
Името на развъдника е допълнително име на кучето, изясняващо неговия произход. Избраното от развъдчика име се регистрира в КРД на НКВБ.
Всяко запазено име на развъдник трябва ясно да се различава от вече регистрираните за тази порода, то се предоставя на развъдчика изключително за лична употреба. С имена на развъдници, записани в БРФК и чрез нея регистрирани в FCI, могат да се записват кученца, които подлежат на проверка на кучилото от страна на КРД на НКВБ.
2. КРД води точен отчет за запазените от членовете на НКВБ имена на развъдници. Имената задължително се запазват и чрез регистрация в FCI. Заявка за защита на име на развъдник от FCI се прави от развъдчика чрез КРД в свободен текст до БРФК.
Имената на развъдници, подлежащи на защита от FCI, трябва ясно да се различават от вече защитените имена на развъдници във FCI. Имена на развъдници, защитени от новоприети членове, трябва да бъдат така променени, че да изключват недоразумения. Защитата на име на развъдник отпада при смърт на развъдчика, ако наследникът не заяви прехвърляне на името на развъдника на свое име. До десет години след смъртта на развъдчика името на развъдника не се предоставя на друг развъдчик. По това време наследници и потомци на развъдчика все още могат да направят заявка за името на развъдника. Прехвърляния се допускат само при наследяване или при договорна уредба, подлежаща на одобрение от Общото събрание на НКВБ.
Кученца от кучка, дадена под наем, трябва да се запишат с името на развъдника на наемателя.
VI. Акт за връзка
Собствениците на предвидените за чифтосване кучета трябва преди акта на покриване да се убедят, че предпоставките за селекционно развъждане са налице. За предстоящия акт на покриване предварително трябва да бъде уведомена КРД. Преди акта на покриване трябва да бъде постигнато споразумение за съответното заплащане на покриването. За безплатно покриване на незаченала кучка при следващо разгонване от същото мъжко куче трябва да има писмено споразумение. Собствениците на мъжки кучета трябва да водят писмет отчет за всички актове на покриване. Ако по време на едно разгонване кучката е покрита от две различни кучета (включително от една и съща порода), кученцата получават родословие само при недвусмислено доказано бащинство.
VII. Контрол на селекционното развъждане и приемане на кучилото
1. Контрол на селекционното развъждане.
КРД следи проявите на вродени наследствени дефекти в породата, да водят борба срещу тях и постоянно да отразяват техния статус.
Доклад за актуалното здравословно състояние на кучета, проявили такива дефекти (ако има такива), се предоставя на БРФК от КРД при поискване с приложено копие за СРК.
2. Контрол и приемане на кучилото.
Контрол и приемане на кучилото са основни елементи на дейността на КРД на НКВБ. При приемане на кучилото трябва да се татуират всички кученца. Член на КРД документира контрола при приемането на кучилото.
Развъдчиците трябва незабавно да съобщават на КРД за нови кучила: те трябва да дадат на членовете на КРД възможност за контрол на кучилото, кучката и условията за отглеждане. КРД приема кучилото с всички кученцата в него не по-рано от навършването на седмата седмица от раждането им в присъствие на кучката-майка в развъдника на развъдчика. Кученцата задължително трябва да са ваксинирани, за което трябва да се представят ветеринарни паспорти.
Всеки развъдчик е длъжен да води дневник на развъдника за всички подробности около кучилата и селекционното развъждане в неговия развъдник. Препоръчва се употребата на развъдна книга. За всяко приемане на кучило се издава сертификат за новородените кученца, като развъдчикът получава копие от него.
VIII. Родословия
1. Основни положения:
Родословието е удостоверение за произход, издавано от КРД на НКВБ при гарантирана идентичност със записванията в ПК на БРФК. Родословието, издавано от КРД на НКВБ, използва официалната бланка-образец на БРФК.
Право на притежаване на родословие има собственикът на кучето. Право на собственост върху родословието може да има и залого-получател (за наемане на отдаване в залог или наемател на кучката с цел селекционно развъждане за времето на договора за наем). Смяна на собственост върху кучето се потвърждава в родословието с име и адрес, място, дата и подпис на продавача.
2. Процедури
Необходими данни за издаване на родословия на кученца от цяло кучило: Име и адрес на развъдчика, име на развъдника, име, номер от селекционно-развъдната книга на НКВБ, дата на раждане, титли и оценки за селекционно-развъдна годност, степен на ТД, вид и степен на дресура, други изпити, полеви състезания и изпитания на родителите, подпис на собственика на мъжкото куче върху акта за връзка, пол и име на кученцата.
За издаване на родословия се прилагат и следните документи: Оригиналното родословие на кучката, копие от родословието на мъжкото куче, сведения за оценки, изпити, прегледи, титли и т.н., които не са отразени в родословията на родителите до момента, както и оригинален сертификат за новородените кученца и евентуалните им загуби, издаден от КРД на НКВБ, състояние на кученцата, майката и материалната база в развъдника.
КРД на НКВБ може по всяко време да изиска представяне на родословието за проверка на данните, за отчет или за допълване. Неистински или фалшиви родословия се обявяват за невалидни, изземват се и се унощожават.
Родословия, издадени от КРД на НКВБ, вписани в племенната книга на БРФК, са валидни в чужбина при условие, че съответната страна е член на FCI. При износ на куче, произведено в страната, освен родословието, издадено от КРД на НКВБ, се издава и експортен сертификат от БРФК.
Родословия и евентуални удостоверения за признаване в чужбина не бива да бъдат пресмятани в цената от продавача на кучето.
Изгубени родословия се обявяват за невалидни. КРД на НКВБ издава дубликат след проверка на данните за загубата: това се публикува в изданието на НКВБ (ако има такова) и същевременно се съобщава на другите клубове – членове на БРФК.
IX. Селекционно-развъдна книга
1. Основни положения
Клубната Селекционно-развъдна книга /КСРК/ е основа на селекционното развъждане на расови кучета. Информацията в нея е възможно най-подробна.
При записвания в КСРК трябва да бъдат доказани поне три генерации от предците, записани в СРК, признати от БРФК или FCI държава. Освен имената и номер в СРК трябва да са посочени цвят, татуировки, положени изпити, шапионски титли, изпити и тестове. КРД води като приложение към КСРК втори регистър, в който се вписват кучета, чийто произход не може напълно /без пропуски/ да бъде доказан с три признати генерации в КСРК или кучета с непризнати родословия, чиито външно проявление и психика обаче, според положени тестове или изпитания, отговарят на определените характерни белези на породата.
Четвъртото поколение кучета, записани в регистъра, може да бъде записано в редовната КСРК. Изключения за вписване в КСРК или регистъра от страна на КРД на НКВБ, водещи КСРК, се допускат след съгласуването им с БРФК. Най-важните данни от КСРК трябва да бъдат отразени подредено в родословията.
За едно кучило трябва да се записани най-малко име на развъдника, име и адрес на развъдчика, дата на раждане на кученцата, имена и номера от КСРК на родителите, пол, малко име, номер на татуировката и номер от КСРК на кученцата.
По решение на НКВБ в КСРК могат да бъдат записани и други данни, свързани с кучилото.
2. Процедури
Печатни КСРК се издават по възможност всяка трета година като сборен том. Екземпляр от тази книга с изпраща в БРФК веднага след нейното излизане. През останалото време всяка година до 15 май КРД изпраща в БРФК актуален списък с данните от КСРК на НКВБ.
X. Такси
Таксите за издаване на родословия и другите необходими документи, издавани от КРД, се определят от общото събрание на НКВБ.
Таксите за издадените от БРФК родословия и СРК се определят от БРФК.
XI. Нарушения
Нарушения на настоящия правилник за селекционно развъждане, като например отказ от отговорност за направление на СР, недостатъчно консултиране за СР, недостатъчен или погрешен контрол за СР, се считат за основание за изключване по смисъла на Устава на НКВБ. При наличието на подобни нарушения Общото събрание на НКВБ има право да изключи от редовете на клуба съответния развъдчик без право на повторно членство.
XII. Заключителни разпоредби
1. Обявяването за невалидни на части от този правилник не води до невалидност на правилника за СР на НКВБ като цяло.
2. УС и КРД на НКВБ имат право да предлагат промени в настоящия правилник, като промените влизат в сила съгласно Устава на НКВБ след одобрение от страна на Общото събрание и публикуването им в изданието на НКВБ ( при негово наличие).
3. За гласуваните промени се уведомява БРФК като се предават и три екземпляра от променения правилник за СР на НКВБ.

 

 Ваймаранер клуб

2 РЪКОВОДСТВО на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2012.07.16

2 РАЗВЪДНИЦИТЕ в клуба
2012.07.16

2 В памет на любимите ни кучета R.I.P.
2011.02.17

2 РОДОСЛОВИЯТА на кучетата от клуба
2011.02.17

2 Ваймаранерите около нас - ФОТО ГАЛЕРИЯ само от приятели!
2007.03.06

2 Ваймаранери по Радио СТАРА ЗАГОРА
ПРАЗНУВАМЕ третия рожден ден на клуба!

2007.02.17

2 КЛУБОВЕ на любителите на породата ваймаранер по света
2007.02.16

2 КАК да си купим ваймаранер?
2006.10.26

2 Ваймаранерите - шампиони на клуба за 2005!
2005.11.24

2 Новини от клуба
2005.09.29

2 Нашият първи рожден ден!
2005.03.07

2 Молба за членство в клуба
2004.08.01

2 Произход на ваймаранера (ваймарския птичар) (1)
2004.07.22

2 История на развъждането (2)
2004.07.22

2 Породни белези на ваймаранера (3)
2004.07.22

2 Отглеждане и възпитание на малките (4)
2004.07.22

2 Дресура (5)
2004.07.22

2 Оценка на формата и козината (6)
2004.07.22

2 Отглеждането на ваймаранерите в Германия (7)
2004.07.22

2 Ваймаранерите в чужбина (8)
2004.07.22

2 СТАНДАРТ на породата ваймаранер
2004.03.28

2 УСТАВ на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2004.03.24

2 ПРАВИЛНИК за селекция и развъждане на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2004.03.24

2 Пътепис от едно световно първенство и една балканска държава ... някъде на запад
2004.03.24