Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Ваймаранер клуб

2 УСТАВ на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2004.03.24

Чл.1./1/. Национален клуб “Ваймаранер - България” /НКВБ/, наричан по-долу за краткост “КЛУБ”, е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Сдружението не е ограничено със срок.
/2/. Клубът е сдружение с нестопанска цел в частна полза
/3/. Национален клуб “Ваймаранер - България” /НКВБ/ е пълноправен член на официалната национална киноложка структура - Българска републиканска федерация по кинология /БРФК/, представляваща България пред Международната киноложка Федерация и приема и спазва Устава и правилниците на БРФК.
Чл.2./1/. НКВБ е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Клуба отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.
НАИМЕНОВАНИЕ
/2/. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ “ВАЙМАРАНЕР - БЪЛГАРИЯ”, което може да се изписва и на английски език NATIONAL CLUB “WEIMARANER - BULGARIA”.
/3/. Всяко писмено изявление от името на Клуба трябва да съдържа неговото наименование, седалище и адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл.3. Седалището на Клуба е гр.София, жк. “Надежда”, ул. “Христо Силянов”, бл. 102, вх. И, ет.8, ап.205
ЦЕЛИ
Чл.4./1/. Да обединява собствениците на чистопородни ловни кучета с доказан произход от породата ваймаранер и техните любители.
/2/.Да запазва и разпространява породата ваймаранер в чист вид.
/3/.Да гарантира произход и качество на кучетата с клубни родословия
/4/. Да повишава киноложката култура на членовете си и да популяризира дейността си пред обществото.
/5/.Да създаде регионални секции на Клуба със същия предмет на дейност.
/6/.Придобиване на лиценз от БРФК за организиране на полеви изпитания и национални изложби с присъждане на титла С.А.С. за национален шампион на България.
/7/. Клубът да бъде постоянен източник на достоверна информация относно посочената порода и свързаните с нея прояви: семинари и състезания, изложби, регистрация на развъдници, произведени кучила и други.
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл.5.Средствата за постигане на тези цели са:
А/ Разпространение на киноложка литература, стандарт на породата, календар на изложби и състезания и други информационни материали, свързани с отглеждането и развъждането на кучета от породата, посочена в чл.4./1/.
Б/ Завеждане на племенна книга на породата
В/ Подобряване качеството на кучетата от тази порода посредством целенасочена развъдна дейност, правилна селекция и внос на ценни екземпляри.
Г/ Ежегодно провеждане на бонитировка на племенните кучета
Д/ Пролетно и есенно извеждане на младите кучета
Е/ Организирането на клубни екстериорни изложби
Ж/ Организиране на клубни изпитания с цел запазването на работните качества на породата
З/ Поддържане на връзки с клубове в чужбина със същия предмет на дейност с оглед получаване на нова информация за породата и начините на нейното развъждане и нейното използване и за лов
И/ Даване на компетентни консултации на членовете на Клуба, организиране на семинари и други обучения
Й/ Обучение на съдии за породата
К/ Организиране на пролетни и есенни полеви изпитания
Л/ Покупко-продажба на дивеч и дивечови продукти с цел обучение и запазване качествата на породата и нейното популяризиране
М/ Създаване и поддържане на съоръжения за обучение на кучета
Н/ Наемане на ловностопански терени, съгласно изискванията на законите и след получаване на съответните разрешителни, ако се изискват такива с цел запазване и обучение на клубните кучета
О/ Организиране на ловни излети съгласно изискванията на закона за български и чуждестранни ловци с цел популяризирането качествата на породите
Чл.6. Дейността на Клуба се реализира въз основа на доброволност на членовете, свободен избор на организационни форми, изборност, мандатност и периодична отчетност, гласност на всички решения.
ЧЛЕНСТВО И ЧЛЕНСКИ ВНОС
Чл.7. В Клуба могат да членуват неограничен брой дееспособни лица, навършили 18 години, независимо от пол, раса и вероизповедание, които споделят идеите на Клуба, спазват правилата и изискванията на този устав и заплащат редовно членския си внос.
Чл.8. Нови членове се приемат от Управителния съвет /УС/, въз основа на писмена молба до него, придружена от документи определени от УС, след одобрение получено от 2/3 от учредителите на Клуба
Чл.9. Учредителите имат право да отказват членство на физически лица, които не се ползват с добро име, както и на лица, за които е известно, че осъществяват професионална търговия с кучета.
Чл.10. Ако молбата бъде отхвърлена , нова такава може да бъде подадена най-рано след 6 месеца.
Чл.11. При приемане на нов член същият заплаща членски внос в определения от УС размер.
Чл. 12. Членството се прекратява:
А/ При доброволен отказ посредством еднократно писмено уведомление до УС
Б/ С изключване от Общото събрание, когато е доказано че с поведението си провиненото лице е уронило престижа и доброто име на Клуба, грубо е нарушило изискванията на Устава, както и при неплащане на членския си внос повече от 3 месеца.
В/ От УС при не плащане на членския внос повече от 3 месеца
Чл.13. Всеки член на Клуба заплаща членски внос в определен от УС размер и периодичност.
Чл.14. Всеки член на Клуба има следните права:
А/ Да участва в Общото събрание на Клуба с право на глас и да бъде избиран в органите на управление
Б/ Да изисква клубна информация и безплатно да я ползва
В/ Да прекъсне членството си
Чл.15. Всеки член е длъжен:
А/ Да спазва Устава и другите разпоредби на Клуба
Б/ Да заплаща редовно членския си внос
В/ Да присъства и участва в клубни, национални и международни киноложки мероприятия
Г/ Да информира своевременно за смяна на адреса си
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Чл.16. Ръководните органи на Клуба са :
А/ Общо събрание /ОС/
Б/ Управителен съвет /УС/
В/ Председател на УС
Г/ Комисия по развъдната дейност
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.17. /1/. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението
/2/. Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице, член на Клуба, което да ги представлява на едно заседание на ОС. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове на Клуба едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.
Чл.18. Общото събрание:
А/ Избира Управителен съвет и Председател на УС
Б/ Изменя и допълва Устава
В/ Приема правилници за осъществяване дейността на Клуба
Г/ Приема и изключва членове съгласно правилата на този Устав
Д/ Взема решение за откриване и закриване на регионални Клубове на породите
Е/ Взема решение за участие в други организации
Ж/ Приема основните насоки и програма за дейността на Клуба
З/ Приема бюджета на Клуба
И/ Приема отчета за дейността на УС
Чл.19. ОС се свиква на заседание от УС. 1/3 от членовете на Клуба имат право да поискат от УС да свика ОС и ако той не отправи писмена покана за свикване в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището на Клуба по писмено искане на заинтересуваните лица.
Чл.20./1/. ОС е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Клуба. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
/2/. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.
Чл.21. При гласуване всеки член има право на един глас.
Чл.22. Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство (50%+1 глас) от присъстващите.
Чл.23. Решенията за изменение и допълнение на Устава се вземат с мнозинство от 50% + 1 гласа от всички членове на Клуба
Чл.24. ОС не може да взема решения, които не са включени в обявения за заседанието дневен ред.
Чл.25. За всяко заседание на ОС се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, водило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.26. Управителния съвет се състои от три лица – членове на Клуба.
Мандат
Чл.27. УС се избира за срок от пет години като негови членове могат да бъдат преизбирани неограничено.
Правомощия
Чл.28. Управителният съвет:
А/ Осигурява изпълнението на решенията на ОС.
Б/ Разпорежда се с недвижимото и движимо имущество съгласно разпоредбите на този Устав.
В/ Подготвя и внася в ОС проекта за бюджет.
Г/ Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Клуба.
Д/ Определя реда и организира извършването на дейността на Клуба, включително тази в обща полза и носи отговорност за това.
Е/ Определя адреса на Клубът.
Ж/ Приема правила за работата си.
З/ Определя размера на членския внос.
И/ Взема решения по всички други въпроси, освен по тези които са от компетентността на ОС на Клуба.
К/ Подготвя и предлага кандидат-съдии пред националната киноложка структура.
Чл.29. УС води следните документи:
А/ Протоколи от ОС
Б/ Протоколна книга за заседанията на УС
В/ Счетоводна документация
Г/ Племенна книга, регистър, оценителни листове, фото и видео архив
Заседания
Чл.30. Заседанията на УС се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на три месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото искане, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове на УС.
Чл.31./1/. Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на УС. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща удостоверяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/2/. Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
Чл.32. Заседанията се водят от председателя на УС, а в негово отсъствие от избран от УС негов член.
Решения
Чл.33. УС взема решенията си с мнозинство от всички членове.
Чл.34. Членовете на УС носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи интересите и имуществото на Клубът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.35. Председателят на УС представлява Клуба пред всички държавни органи, обществени организации и националната киноложка структура БРФК, представляваща Република България пред Международната киноложка федерация и пред чуждестранни киноложки организации; заверява документите, издадени от Клуба, ръководи дейността и се разпорежда с имуществата и паричните средства по решение на УС. Председателят контролира работата на Комисията по развъдна дейност при сертифициране на новородени кученца и татуирането им. Завежда общия регистър и оценителните листове, както и фото и видео архива на Клуба.
Чл.36. Председателят на УС няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на Клуба без решение за това от УС.
ЗАПАЗЕНИ ПРАВА ЗА УЧРЕДИТЕЛИТЕ
Чл.37. Учредителите имат право да избират Управителен съвет и Председател на Управителния съвет като в този случай решението на учредителите отменя решението на ОС по чл.17.т.1.
Чл.38. Учредителите имат право да отказват прием на нови членове по причини, свързани с дейността, Устава и доброто име на Клуба. В този случай решението на учредителите отменя решенията на всички други органи на Клуба, които му противоречат.
Чл.39. При доказан случай на уронване на престижа и доброто име на Клуба, учредителите могат да изключват и вече приети членове. Решението им в този случай не подлежи на контрол от другите органи на сдружението.
Чл.40. Учредителите могат да отменят решенията на ОС по чл.17, т. 2., като в този случай могат да отхвърлят промените изцяло или частично, както и да извършват промени в Устава с цел запазване целите на Клуба и интересите на членовете му.
Чл.41. Всички решения по чл. 37; 38; 39 и 40 от настоящия Устав се вземат с мнозинство две трети от всички учредители.
КОМИСИЯ ПО РАЗВЪДНАТА ДЕЙНОСТ
Чл.42. Комисията по развъдната дейност /КРД/ осъществява цялостен контрол по развъдната дейност, изготвя следните документи: акт за връзка, сертификат за новородените кученца, селекционно удостоверение.
Чл.43. КРД се отчита пред ОС
Чл.44. КРД се състои от трима членове, които избират помежду си председател. Председателя на КРД ръководи заседанията на комисията и я свиква, когато това е необходимо. КРД може да се свика и от всеки от членовете и с писмена покана.
Чл.45. Решенията на КРД се вземат с мнозинство от две трети от всички членове на комисията.
ИМУЩЕСТВО
Чл.46. Имуществото на Клуба се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл.47. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство и по всички не забранени от закона начини за набиране на средства, приходи от клубни прояви, издаване на родословни документи.
Имуществени вноски на членовете
Чл.48. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от УС, който посочва и начина на внасянето им.
Чл.49. Набраните средства могат да се използват само за целите и задачите на Клуба. Всички направени разходи се документират и контролират от УС.
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.50. Сдружението се прекратява:
А/ По решение на ОС
Б/ По решение на Окръжния съд по седалището в случаите на чл.13, ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ
ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.51./1/. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
/2/.Ликвидацията се извършва от УС, а в случаите на чл.13, ал.4 и чл.14, ал.3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Окръжния съд по седалището.
/3/. Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства , а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал.2 ЗЮЛНЦ.
Имущество след ликвидацията
Чл.52./1/. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя на членовете на клуба по тяхно писмено споразумение относно разпределението му. Ако такова споразумение не бъде постигнато, разпределението се извършва от съда.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.53./1/. НАЦИОНАЛЕН КЛУБ “ВАЙМАРАНЕР - БЪЛГАРИЯ” има свой печат, значка, членска карта акт за връзка, сертификат за новородените кученца, селекционно удостоверение и емблема
/2/.Емблемата е кръгла. На нея е изобразено куче от породата ваймаранер с надпис “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ “ВАЙМАРАНЕР - БЪЛГАРИЯ””.
/3/. Печатът на Клуба е копие на емблемата му.
/4/. Документите, издадени от комисията по развъдна дейност, се изписват на български и английски език.
Чл.54. Всички ръководни длъжности в клуба се изпълняват на обществени начала. Изключение се допуска само с решение на Общото събрание.
Чл.55. Настоящия Устав е приет и подписан от учредителите на Учредително събрание на 05.02.2004 г. в гр.София.

 

 Ваймаранер клуб

2 РЪКОВОДСТВО на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2012.07.16

2 РАЗВЪДНИЦИТЕ в клуба
2012.07.16

2 В памет на любимите ни кучета R.I.P.
2011.02.17

2 РОДОСЛОВИЯТА на кучетата от клуба
2011.02.17

2 Ваймаранерите около нас - ФОТО ГАЛЕРИЯ само от приятели!
2007.03.06

2 Ваймаранери по Радио СТАРА ЗАГОРА
ПРАЗНУВАМЕ третия рожден ден на клуба!

2007.02.17

2 КЛУБОВЕ на любителите на породата ваймаранер по света
2007.02.16

2 КАК да си купим ваймаранер?
2006.10.26

2 Ваймаранерите - шампиони на клуба за 2005!
2005.11.24

2 Новини от клуба
2005.09.29

2 Нашият първи рожден ден!
2005.03.07

2 Молба за членство в клуба
2004.08.01

2 Произход на ваймаранера (ваймарския птичар) (1)
2004.07.22

2 История на развъждането (2)
2004.07.22

2 Породни белези на ваймаранера (3)
2004.07.22

2 Отглеждане и възпитание на малките (4)
2004.07.22

2 Дресура (5)
2004.07.22

2 Оценка на формата и козината (6)
2004.07.22

2 Отглеждането на ваймаранерите в Германия (7)
2004.07.22

2 Ваймаранерите в чужбина (8)
2004.07.22

2 СТАНДАРТ на породата ваймаранер
2004.03.28

2 УСТАВ на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2004.03.24

2 ПРАВИЛНИК за селекция и развъждане на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2004.03.24

2 Пътепис от едно световно първенство и една балканска държава ... някъде на запад
2004.03.24