Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Пойнтер клуб

2 Устав на Национален клуб "Пойнтер - България"
2003.04.28

У С Т А В
(приет на 04.12.1997г., изменен и допълнен на 08.11.2000г.)

Глава първа
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1. Национален клуб "Пойнтер - България", наричан за кратко НКПБ, е сдружение с идеална цел и е юридическо лице съгласно българското законодателство със седалище гр.София, кв."Лозенец", ул."Персенк", бл.119, ет.5, ап.27
чл.2. НКПБ е създаден за неопределен срок и осъществява своята дейност въз основа законите на Република България, Устава и правилниците си.
чл.3. НКПБ е пълноправен член на официалната Национална киноложка структура (БРФК), представляваща България пред Международната Киноложка Федерация и приема да спазва Устава и правилниците на БРФК.

Глава втора
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
чл.4. Основни цели:
а) да обединява собствениците на чистопородни кучета с доказан произход от породата ПОЙНТЕР и нейните любители;
б) да запази и разпространява кучетата от породата ПОЙНТЕР в чист вид;
в) да гарантира произход и качество на кучетата с клубни родословия;
г) да повишава киноложката култура на членовете си и да популяризира дейността си пред обществото;
д) да създаде регионални секции на сдружението в страната със същия предмет на дейност;
е) придобиване на лиценз от БРФК за организиране на полеви изпитания.
чл.5. Способите за постигане на тези цели са:
а) разпространяване на киноложка литература, Стандарта на породата и други просветни материали, свързани с отглеждането и развъждането на кучета порода ПОЙНТЕР;
б) завеждане на племенна книга за породата;
в) подобряване качеството на кучетата от тази порода посредством целенасочена развъдна дейност, правилна селекция и внос на ценни екземпляри;
г) ежегодно провеждане на бонитировка на племенните кучета;
д) пролетно и есенно извеждане на младите кучета;
е) организиране на клубни екстериорни изложби;
ж) поддържане на връзки с клубове в чужбина със същия предмет на дейност с оглед получаване на нова информация;
з) даване на компетентни консултации на членовете на клуба, организиране на семинари;
и) обучаване и провъзгласяване на съдии за кучета от породата ПОЙНТЕР;
к) организиране на пролетни и есенни полеви изпитания;
чл.6. Дейността на клуба се реализира въз основа на:
а) доброволност на членовете;
б) свободен избор на дружествени и организационни форми;
в) изборност, мандатност и периодична отчетност;
г) гласност на всички решения.

Глава трета
ЧЛЕНСТВО И ЧЛЕНСКИ ВНОС
чл.7 В клуба могат да членуват неограничен брой лица, навършили 18 години, независимо от пол, раса и вероизповедание, който споделя идеите на клуба, спазва правилата и изискванията на този Устав и плаща редовно членския си внос.
чл.8 Освен членовете-учредители, нови членове се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба до него, придружена с документи, определени от Общото събрание на Клуба. Ако молбата бъде отхвърлена, нова такава може да бъде подадена отново не по-рано от 6 месеца.
чл.9 Членството в клуба се прекратява:
а) при доброволен отказ с молба до Управителния съвет - с решение на УС;
б) по решение на Общото събрание;
в) с изключване от Общото събрание, когато съществуват убедителни доказателства, че с поведението си провиненото лице е уронило доброто име на клуба, грубо е нарушило изискванията на Устава и при упражняване на професионална търговия с клубни кучета.
г) от Управителния съвет при не плащане на членския внос в срок от три месеца след писмена покана и даден срок за издължаване, който не е бил спазен.
чл.10 Всеки член на клуба заплаща членски внос. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание като годишна вноска. Размера на вноската, начините и сроковете на внасяне на членския внос се определят от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Глава четвърта
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
чл.11. Ръководните органи на клуба са:
а) ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС)
б) УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС)
в) ПРЕДСЕДАТЕЛ
г) ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
д) КОНТРОЛЕН СЪВЕТ (КС)
е) СЕКРЕТАР-КАСИЕР
ж) КОМИСИЯ ПО РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ
чл.12. Общото събрание е върховен орган на НКПБ и се свиква веднъж годишно от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на УС.
чл.13. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
а) приема Устав на клуба, както и поправки, изменения и допълнения към него;
б) избира на УС, ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС, КС и СЕКРЕТАР-КАСИЕР;
в) определя на общата програма и насоките за развитие на НКПБ;
г) определя начините, размера и сроковете за плащане на членския внос;
д) взема решение за прекратяване на сдружението или сливането му с друго.
чл.14. ОС се счита законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове, Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.
чл.15. Извънредно ОС може да бъде свикано при необходимост от УС на клуба или по писмено искане на 1/10 от членовете на клуба.
чл.16. Редовно ОС се провежда след писмено оповестяване, в което е отразен дневния ред, изпратено в срок не по-малко от 14 дни преди провеждане на събранието.
чл.17. Решенията на ОС се взимат само с лично гласуване или с пълномощно на всеки от членовете на клуба с право на един глас.
чл.18. Решенията на ОС се взимат с мнозинство на гласовете, но за изменение на Устава, за прекратяване на клуба или за сливането му с друго сдружение е необходима мнозинство 2/3 от присъстващите.
чл.19. Управителният съвет (УС) се състои от трима членове, които се избират от ОС за срок от две години.
чл.20. УС се състои от председател, заместник председател и секретар-касиер.
чл.21. УС осъществява оперативно-изпълнителски и координационни функции и ръководи дейността на клуба за периода между общите събрания. УС приема и освобождава членовете по тяхна молба и изключва членове в предвидените случаи по чл. 9, т. " г" от Устава.
чл.22. УС подготвя и предлага за утвърждаване решения, наредби и правилници от компетенцията на ОС.
чл.23. УС подготвя и предлага кандидат-съдии пред официалната Национална киноложка структура (БРФК ).
чл.24. УС води следните документи:
а) протоколи от провежданите събрания на ОС;
б) протоколна книга за заседанията на УС;
в) счетоводна документация;
г) племенна книга, регистър, оценителни листове, фотоархив.
чл.25. Председателят представлява НКПБ пред всички държавни органи, обществени организации пред официалната киноложка структура, представляваща Република България пред Международната киноложка федерация, пред чуждестранни киноложки организации, заверява документите, издадени от клуба, ръководи дейността на клуба и се разпорежда с паричните средства по решение на УС. Председателят е кандидат съдия, предложен от УС на клуба и работи съвместно със заместник-председателя при актировката и татуирането на малките кученца. Завежда общия регистър и оценителните листове, фотоархива на клуба.
чл.26. Заместник председателя работи съвместно с председателя и може да представлява клуба и да заверява документи, когато председателя е възпрепятстван. Задължен е да води племенната книга, да изготвя насоките за селекция, да направлява връзките между мъжките и женските кучета, да извършва актировка на приплодите и завежда документация за това, изготвя клубните родословия и организира мероприятието за татуирането на малките кученца.
чл.27. Контролният съвет (КС) се състои от трима членове. Те се избират от ОС за срок от три години.
чл.28. КС осъществява контрол върху цялостната дейност на клуба и финансовото му състояние.
чл.29. КС отчита своята дейност пред ОС.
чл.30. Секретар - касиерът събира членския внос, отчита приходите и разходите пред УС всеки месец и веднъж годишно пред ОС, подготвя съобщения и покани за мероприятията на НКПБ.

Глава пета
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА
чл.31. Комисия по развъдната дейност (КРД) - осъществява цялостен контрол по развъдната дейност, изготвя следните документи: акт за връзка, сертификат на новородените кученца, селекционно удостоверение.

Глава шеста
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
чл.32. Комисията по развъдната дейност се отчита пред Общото събрание.
чл.33. НКПБ може да притежава движимо и недвижимо имущество и парични средства, които се набират от;
а) членски внос;
б) приходи от клубни прояви;
в) издаване на родословни документи от КРД и други допустими от закона източници;
г) дарения;
д) спонсорство
чл.34. Набраните парични средства могат да се използват само за целите и задачите на НКПБ. Всички направени разходи се документират и контролират от УС и КС на клуба.

Глава седма
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
чл.35. Всеки член на клуба има следните права:
а) да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и дейността на клуба;
б) на глас в ОС и да бъде избиран в управлението на клуба;
в) да изисква клубна информация и безплатно да я използва;
г) да прекъсне членството си.
чл.36. Всеки член е длъжен:
а) да спазва Устава и другите разпоредби на клуба;
б) да заплаща редовно и в срок членския си внос
в) да присъства и участва в клубни, национални и международни киноложки мероприятия;
г) да информира своевременно при смяна на адреса си.
чл.37. НКПБ има свой печат, значка, членска карта, акт за връзка, сертификат на новородените кученца, селекционно удостоверение и емблема.
а) емблемата е кръгла. Изобразено е куче от порода ПОЙНТЕР в профил, в типична ловна стойка. Под кучето е изобразена годината на учредяването на НКПБ. Емблемата е черно-бяла. По периферията на кръга е изписано: "НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ПОЙНТЕР - БЪЛГАРИЯ";
б) печатът на НКПБ е копие на емблемата му;
в) документите, издадени от КРД се изписват на български и английски език.
чл.38. Всички ръководни длъжности в клуба се извършват на обществени начала. Изключение може да се допусне само с решение на ОС на НКПБ.
чл.39. Настоящия Устав е приет и подписан от членовете-учредители на Учредително събрание, състояло се на 04.12.1997г. в гр. София.
чл.40. Измененията и допълненията към Устава са приети на Общо събрание на Национален клуб "ПОЙНТЕР-България", състояло се на 08.11.2000г., на което присъстваха 13 членове, както следва: Даниела Ангелова Величкова, Юлиян Цочев Чакърски, Евгения Мирославова Тодорова, Огнян Михайлов Бинбелов, Валентин Герасимов Иванов, Иван Костадинов Щъркалев, Адриян Динков Динков, Георги Любомиров Ценов, Петър Стоилов Петров, Илко Петров Примов, Йордан Димитров Митев, Мирослав Чавдаров Ненковски и Иван Няголов Иванов.

 

 Пойнтер клуб

2 РЪКОВОДСТВО и контакти
2010.03.08

2 ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КЛУБНА ИЗЛОЖБА САС BG
Първи международни ЕСЕННИ ПОЛЕВИ ИЗПИТАНИЯ CACT CACIT

2009.06.19

2 РАЗВЪДНИЦИТЕ в клуба
2009.04.10

2 Английският пойнтер по Радио СТАРА ЗАГОРА
2007.02.17

2 DVD ФИЛМ за първото национално клубно състезание "Свети Хуберт"
2006.12.08

2 ПЪРВО национално клубно състезание "СВЕТИ ХУБЕРТ" за ловци с пойнтери
2006.11.27

2 СТАНДАРТ за РАБОТА на английския пойнтер
2003.04.30

2 Устав на Национален клуб "Пойнтер - България"
2003.04.28

2 Молба за членство в клуба
2003.04.28