Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК на FCI за Европейската купа Grande Quete за полеви изпитания за британски породи кучета, работещи със стойка
2004.02.23

През 1950 г. Франция, Белгия, Италия и Швейцария създават нови международни полеви изпитания от типа GRANDE QUETE, наречени ЕВРОПЕЙСКА КУПА, в която представят свои отбори страните - основателки на FCI и отбори на по-късно присъединили се страни.
Това състезание се провежда съгласно Международния Правилник за полеви изпитания (C.А.C.I.Т.) за участие индивидуално и по двойки за британски породи кучета, работещи със стойка и настоящия правилник тип GRANDE QUETE.
За Европейската купа са валидни следните специфични правила:
Това полево изпитание се провежда в страна, посочена от Комисията за британски породи кучета, работещи със стойка към FCI.
* Страната - организатор трябва да информира писмено президента на Комисията за британски породи кучета, работещи със стойка към FCI най-късно до 15 януари за датата на провеждане на състезанието.
Всяка участваща страна поема задължението да не провежда състезание от типа GRANDE QUETE в деня преди Европейската купа. Ако някоя страна иска да бъде домакин тя трябва да го заяви писмено пред президента на Комисията за британски породи кучета, работещи със стойка към FCI.
*  Молбата може да бъде одобрена единствено ако кандидатстващата страна прилага всички правила на Европейската купа от датата на приемането им. Страна, която от скоро прилага тези правила, може да кандидатства за следващата година.
Комисията за британски породи кучета, работещи със стойка към FCI няма основания да откаже домакинството на страна, отговаряща на горните изисквания.
Когато страна, непринадлежаща към страните-основатели, иска да организира това състезание това означава, че предходната година е провела състезание от типа GRANDE QUETE на избраните терени в предложението и за Европейската купа.
Двама съдии от страните - основателки са членове на журито и те докладват на президента на Комисията за британски породи кучета, работещи със стойка към FCI за качеството на избраните терени и резултатите от полевите изпитания.

СЪСТЕЗАТЕЛИ
Всяка страна може да бъде представена само от един отбор включващ най-малко 2 (две) и най-много 4 (четири) кучета с право на една замяна.
Разгонени кучки не се допускат до състезанието.
Кучетата трябва да са пристигнали най-малко 48 часа преди датата на състезанието.
Никое куче от никой отбор не може да бъде заменено непостредствено преди старта на състезанието.
Таксата за участие се определя една година предварително от Комисията за британски породи кучета, работещи със стойка към FCI като плащането се извършва едновременно с подаването на заявките.
Кучето трябва да има националността на собственика си, който трябва да е собственик на кучето най-малко 6 месеца преди състезанието. Собственикът може да избере водач на кучето си, който да има различна националност от тази на собственика.
Кучето на чуждестранен собственик може да бъде член на отбора на страната, където собственикът живее от най-малко 2 (две) години.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
А. Формиране на двойките
Формирането на двойките се определя чрез жребий. Въпреки това кучета от един и същ отбор не могат да се състезават в една двойка.
Б. Представяне
Съдиите трябва да оставят кучетата да работят минимум 15 (петнадесет) минути дори някое от тях да е направило елиминираща грешка. Преди да бъде подменен някой от състезателите президентът на съдийското жури го уведомява, че кучето му е направило елиминираща грешка.
Всяко куче с отклонения от типичния за породата стил на работа, ловно поведение, пречи на партньора си в двойката, лае, заема неколкократно твърди стойки без резултат или отказва да се върне след повикване от водача си, се извиква и елиминира от състезанието.
Тези кучета, които не са успели да довършат тура си поради отзоваване на партньора си имат възможност да довършат определеното им време незабавно или в края на състезанието.
Кучетата, които имат да довършват туровете си от 15 (петнадесет) минути трябва постоянно да са на разположение на съдиите.

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ЦЕЛ
Европейската купа цели да изведе на преден план елитните кучета, които са се представили изключително, показвайки обоняние, алюр, издръжливост, стил на работа, поведение, ловен инстинкт и които могат да бъдат родители на великолепни полеви състезатели и висококачествени спортни кучета.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Състезанието се провежда в един ден. Всички кучета се състезават в един ден с изключение на кучетата, които не са включени в списъка на участниците. Въпреки това на съдиите е разрешено да повикат кучетата с великолепни качества толкова пъти, колкото намерят за необходимо.
СЪДИИ
Съдиите са трима. Президентът на съдийското жури е отговорен за успешния изход на състезанието. Президентът на съдийското жури се определя всяка година от Комисията за британски породи кучета, работещи със стойка, към FCI. Посоченият президент избира останалите двама съдии: единият от тях е от някоя от страните-основателки, а другият - от страна, присъединила се по-късно. Избраните съдии трябва да се утвърдят официално на следващото заседание на Комисията за британски породи кучета, работещи със стойка към FCI.
Комисията за британски породи кучета, работещи със стойка, към FCI трябва да бъде сигурна, че всички страни - участнички имат възможността да бъдат представени от свой съдия.
Всяка участваща страна представя на Комисията за британски породи кучета, работещи със стойка към FCI списък на съдиите с опит в състезания от типа GRANDE QUETE, oт които да бъде направен избора.
ОЦЕНЯВАНЕ
Съдиите обсъждат сбора на точките и грешките като увереността на отделните кучета се взема предвид така, че се получава комбинирано класиране на кучетата (от 0 до 20 точки).
Съдиите наказват строго кучета, които са под нивото на състезанието от типа GRANDE QUETE и които са показали слаба подготовка. Целта на работата на съдиите е да изведат напред елитните кучета.
КЛАСИРАНЕ
Точките, присъдени на всяко куче, определят индивидуалното класиране, което от своя страна определя отборното класиране:
ОТЛИЧЕН/ ЕXCELLENT CAC - CACIT = 12 точки
ОТЛИЧЕН/ ЕXCELLENT R.CAC - R.CACIT = 11 точки
ОТЛИЧЕН/ ЕXCELLENT 1-во място = 10 точки
ОТЛИЧЕН/ ЕXCELLENT 2-ро място = 9 точки
ОТЛИЧЕН/ ЕXCELLENT 3-то място = 8 точки
ОТЛИЧЕН/ ЕXCELLENT след 3-то място = 7 точки
МНОГО ДОБЪР/ VERY GOOD извън класирането = 4 точки
ДОБЪР/ GOOD извън класирането = 2 точки
За да бъде класиран един отбор, той трябва да има най-малко две класирани кучета с минимум 9 (девет) точки.

НАГРАДИ
Страната - организатор награждава всяко от кучетата, участвали в състезанието, от отбора - победител с медал. Всяко куче, което е участвало в състезанието, трябва да бъде представено от страната - организатор. Специална награда, която не е задължителна и може да не е парична, можеа да бъде присъдена от страната - организатор.
Присъдената от страните участнички на финала Голяма Сребърна Купа е преходен трофей.
Тя може да бъде присъдена само на отбори - победители, които имат минимум 9 (девет) точки. Ако отборът има по-малко от 9 (девет) точки, Купата остава притежание на победителя от предходното състезание, докато друг отбор събере минимума от 9 (девет) точки.
Основата на преходната Купа трябва да е достатъчно голяма за да може да се изпишат имената на кучетата - победители като това се заплаща по равно от страните - участнички. Ако е необходимо да се направи нова основа на Купата, разходите също се заплащат по равно от страните - участнички. Всички страни, които са заявили бъдещото си участие в Европейската купа, заплащат своя дял от нея.
Всички страни, чиито отбори са се класирали три пъти на първо място с минимум от 9 (девет) точки последователно или не, им дава правото да бъдат изписани на Купата името на страната, годините на победите и имената на кучетата от отборите - победители. Всяка страна - участник в Европейската купа по това време плаща своя дял от разноските.

Измененията в този правилник са одобрени от Комисията за британски породи кучета, работещи със стойка към FCI на заседанието си в Нивел, Франция на 29.03.1996.

Настоящият правилник е одобрен от Генералната Асамблея на FCI на 27 - 28 ноември 1997 г. в Буенос Айрес, Аржентина

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на Световно първенство за мъже и жени - ловци “ST. HUBERT” с кучета, работещи със стойка и шпаньоли
2009.11.28

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на изпитанията за ловни лайки на мечка-примамка в Русия
2005.10.27

2 ПРАВИЛНИК на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 УСТАВ на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК за развъдна дейност на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК на МКФ (FCI) за провеждане на изложби за всички породи кучета с присъждане на C.A.C.I.B.
2004.03.03

2 ПРАВИЛНИК на FCI за организиране и провеждане на състезания по АДЖИЛИТИ
2004.03.02

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на състезания за Европейската купа за континентални породи гончета (индивидуално)
2004.02.27

2 Oсновен правилник на FCI за участие в тестове и състезания за послушание в международен клас с присъждане на C.A.C.I.OB.
2004.02.24

2 ПРАВИЛНИК на FCI за Европейската купа Grande Quete за полеви изпитания за британски породи кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за континентални породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за участие индивидуално и по двойки за британски породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка
2004.02.20